Home > คณิตศาสตร์ > รับตรง ม.เกษตรศาสตร์ 17 เมษายน 2556

รับตรง ม.เกษตรศาสตร์ 17 เมษายน 2556

หลังจากหมดเขตส่งใบสมัคร Admisssions กลางไปแล้ว ยังมีโครงการรับตรงของ ม.เกษตร อีก 2 โครงการมาไว้เผื่อเลือกกันนะครับ เผื่อใครสนใจทั้งสองโครงการ ลองดูรายละเอียดดูนะครับ

kasetsart-university

สาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ภาคพิเศษ ม.เกษตรศาสตร์ 2556

ประกาศรับสมัครนิสิตเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2556

โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภาคพิเศษ

1.คุณสมบัติของผู้สมัคร
• ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) หรือเทียบเท่า หรือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขา
• มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคการเรียน (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.50
• มีการทดสอบการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐานของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (O-NET และ GAT/PAT)
• ต้องไม่เป็นผู้สมัครในโครงการปริญญาตรีภาคพิเศษของสาขาอื่นในคณะสังคมศาสตร์
• จำนวนนิสิตที่รับเข้าศึกษา จำนวน 90 คนโดยรับผ่านระบบ Admission และรับระบบตรง

2. เกณฑ์การคัดเลือกเข้าศึกษา
2.1 พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสมและค่าร้อยละของผลทดสอบวัดความรู้ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
• ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ร้อยละ 20
• ผลการทดสอบ O-NET ร้อยละ 30
• ผลการทดสอบ GAT ร้อยละ 40
• ผลการทดสอบ PAT ร้อยละ 10
2.2 วิธีการสอบสัมภาษณ์
2.3 คะแนนวิชาที่ต้องใช้ในการประกอบการสมัคร
1. ผลสอบ O-net ที่ใช้ประกอบการสมัคร ใช้ทุกวิชา

01 ภาษาไทย

02 สังคมศึกษา

03 ภาษาอังกฤษ

04 คณิตศาสตร์

05 วิทยาศาสตร์

06 สุขศึกษาและเทคโนโลยี

07 ศิลปะ

08 การงานอาชีพและเทคโนโลยี
2. ผลสอบ GAT

85 ความถนัดทั่วไป

3. คะแนน PAT โดยเลือกขากวิชาทีได้คะแนนสูงสุด จำนวน 1 วิชา จากวิชาต่อไปนี้

71 ความถนัดทางคณิตศาสตร์

77 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส

78 ความถนัดทางภาษาเยอรมัน

79 ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น

80 ความถนัดทางภาษาจีน

81 ความถนัดทางภาษาอาหรับ

82 ความถนัดทางภาษาบาลี

วิธีการรับสมัคร และ ค่าธรรมเนียม

สมัครผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น และส่งใบสมัครพร้อมกับเอกสารฯ ได้ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือด้วยตนเอง โดยมีค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบระบบออนไลน์ จำนวน 300 บาท

สามารถจัดส่งเอกสารได้ 2 วิธี คือ

วิธีที่ 1 ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ภายในวันที่ 19 เมษายน 2556 (โดยยึดวันประทับตราไปรษณีย์เป็นหลัก)

วิธีที่ 2 ส่งด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2556 (ในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 15.30 น.)

ภาคพิเศษ เศรษฐศาสตร์เกษตร ม.เกษตรศาสตร์ 2556

กำหนดการรับสมัครและคุณสมบัติของผู้สมัคร (รับตรง)

เปิดรับสมัครนิสิตเข้าศึกษาในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2556
เริ่มรับสมัครวันจันทร์ที่ 1 เมษายน ถึง วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2556
และขยายวันรับสัมครเพิ่มเติมวันเสาร์ที่ 11 และอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2556
โดยผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษา คือนักเรียนผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายทั้งสายวิทย์-คณิต และสายศิลป์-คำนวณ โดยโครงการรับตรง จำนวน 30 คน และ Admissions จำนวน 70 คน

คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครสอบ

– ผู้สมัครต้องส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าใน สายวิทย์-คณิต หรือ ศิลป์-คำนวณ
– ผู้สมัครต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ ากว่า 2.00
– ผู้สมัครต้องมีผลคะแนนการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT รหัสวิชา 85) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30
(90 เต็ม 300), ความถนัดทางคณิตศาสตร์ (PAT รหัสวิชา 71) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 (60 เต็ม 300), GPA ไม่
ต่ำกว่า 2.00 และผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในรหัสวิชา 03 วิชา
ภาษาต่างประเทศ และ 04 วิชาคณิตศาสตร์

วิธีการสมัคร

สมัครโดยตรงที่โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตร บัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร (ภาคพิเศษ) อาคารพิจารณ์พาณิชย์ (อาคาร2) ชั้น 3 ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมค่าสมัคร 500 บาท เปิดรับสมัครตั้งแต่วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2556 ถึง วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2556 เวลา 08.30 – 16.00 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)ติดต่อสอบถามได้ที่ สายตรง 0-2579-9432 หรือ 0-2579-2019 ต่อ 1541, 1542 # 149

เอกสารประกอบการสมัครรับตรง

1. ใบสมัคร (ติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน)

http://www.ageconsp.eco.ku.ac.th/documents/Application.pdf


2. บัตรประจำตัวผู้สมัคร (ติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน)

http://www.ageconsp.eco.ku.ac.th/documents/Identity%20card.pdf


3. สำเนาใบรายงานผลการศึกษา พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ชุด ( ใบ ปพ. )
4. สำเนาใบรายงานคะแนนผลการสอบของทบวงมหาวิทยาลัย ( GAT 85, PAT 1, ONET ) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ชุด
5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ชุด
6. หนังสือรับรองจากผู้ปกครอง 1 ชุด

http://www.ageconsp.eco.ku.ac.th/documents/Certificate.pdf


ใบตรวจสอบหลักฐานและเอกสารประกอบการรับสมัคร
เอกสารหมายเลข 3, 4 และ 5 ให้นำตัวจริงมาแสดงด้วยในวันสมัคร

แผนที่สถานที่รับสมัครคณะเศรษฐศาสตร์

http://www.ageconsp.eco.ku.ac.th/Map/mapeconsp.pdf


ติดต่อ: โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร (ภาคพิเศษ) ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตึกพิจารณ์พาณิช (อาคาร 2 ) ชั้น 3 โทรศัพท์ 02-9428049-51 ต่อ 149, 02-5799432 มือถือ 088-4964-934, 086-0169-144 โทรสาร 02-5799431

เรียนคณิตศาสตร์ออนไลน์กับ Dektalent.com ในรูปแบบคลิปวีดีโอ กับติวเตอร์ชั้นนำจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรียนได้ 24Hr เก่งได้จากที่บ้าน เลือกเรื่อง เลือกบทเรียนเองได้เลย ความน่าจะเป็น แบบฝึกหัด สถิติ2 สรุปเนื้อหาเรียงสับเปลี่ยน-จัดหมู่ ฟังก์ชันตรีโกณมิติของมุมผลบวกหรือผลต่าง เลขยกกำลัง

  1. April 29, 2013 at 12:12 am

    ขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆค่ะ

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: