Home > ข่าวการศึกษา > รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาครูเพื่อยกระดับผลฯ

รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาครูเพื่อยกระดับผลฯ

August 4, 2014

623540.jpg

ดร.อ่องจิต เมธยะประภาส รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาครูเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณภาพการศึกษาภายใต้กิจกรรมการพัฒนาครู ให้มีความรู้ประสบการณ์ในการออกข้อสอบวัดผลประเมินที่เชื่อมโยงและสอดคล้องกับการทดสอบคุณภาพการศึกษาระดับชาติ (O-NET) และการทดสอบนานาชาติ (PISA) เพื่อให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาที่ดีขึ้น ณ โรงแรมชัยคณาธานี อ.เมือง จ.พัทลุงโดยการจัดการพัฒนาครูเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณภาพการศึกษาในครั้งนี้ เป็นการอบรมพัฒนาครูเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา จังหวัดพัทลุง ซึ่งถือเป็นการให้ความสำคัญและสร้างแรงบันดาลใจให้แก่คณะครูแกนนำ จำนวนทั้งสิ้น 300 คน ที่เป็นผู้ที่จะเป็นพลังขับเคลื่อนเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา จ. พัทลุง ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ท่านรองเลขาธิการ กพฐ. ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนพัทลุงและบุคลากรหน้าที่ สพป. พัทลุงเขต 1 เพื่อเป็นกำลังใจแก่บุคลากรและเด็กนักเรียนอีกด้วย

03 สิงหาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: