Home > ข่าวการศึกษา > สพป.พิษณุโลก เขต ๓ สร้างแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านรู้เรื่อง (Literacy)

สพป.พิษณุโลก เขต ๓ สร้างแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านรู้เรื่อง (Literacy)

August 4, 2014

624097.JPG

นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านรู้เรื่อง (Literacy) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3” ให้กับข้าราชการครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 167 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักความสำคัญของการทดสอบระดับชาติ (NT) ให้กับครูผู้สอนในสังกัด สามารถวิเคราะห์จุดดีและจุดที่ควรพัฒนาจากผลการทดสอบระดับชาติของโรงเรียน ส่งเสริมให้ครูผู้สอนกำหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้สูงขึ้น และสร้างนวัตกรรมด้านการอ่านรู้เรื่อง (Literacy) สำหรับครูผู้สอน นำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน อันจะเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการทดสอบระดับชาติในปีการศึกษา 2557 และพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้สูงขึ้นต่อไป ในวันที่ 3 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมน่านเจ้า อ.เมือง จ.พิษณุโลก

04 สิงหาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: