Home > ข่าวการศึกษา > สพม.๕ ประกวดคำขวัญปรองดองสมานฉันท์

สพม.๕ ประกวดคำขวัญปรองดองสมานฉันท์

August 6, 2014

623323.jpg

ดร.มณฑ์ธวัล วุฒิวิชญานันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 (สิงห์บุรี ลพบุรี ชัยนาท อ่างทอง) ร่วมกับจังหวัดสิงห์บุรี โดยนายสุรพล แสวงศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์ุบรี จัดประกวดคำขวัญปรองดองสมานฉันท์ ซึ่งได้ประชาสัมพันธ์และรับสมัครคำขวัญจากนักเรียน นักศึกษา ประชาชน ร่วมส่งคำขวัญเข้าประกวด โดยมีผู้สนใจส่งคำขวัญเข้าประกวดรวม 107 คำขวัญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกคำขวัญ โดยมีผลการคัดเลือก รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางพูนศรี สังข์ทอง ” คนไทยทุกถิ่นที่ สามัคคีปรองดองกัน รักใคร่สมานฉันท์ช สถาบันชาติมั่นคง” รางวัลชนะเลิศลำดับที่ 2 ได้แก่ นางสาวสุธินี นิธิยานันท์ “สามัคคี มั่นคง ดำรงความเป็นไทย ร่วมใจสมานฉันท์ มุ่งมั่นประชาธิปไตย” รางวัลชนะเลิศลำดับที่ 3 ได้แก่ นางอรสา วัฒนะ “ปรองดองผองมิตร ต้านทุจริตคอรัปชั่น สมานฉันท์ร่วมใจ สร้างประชาธิปไตยที่สมบูรณ์” ซึ่งได้มอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลในคราวการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสิงห์บุรี ณ ห้องประชุมพันเรือง ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี

02 สิงหาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: