Home > ข่าวการศึกษา > การอบรมครูเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเยาวชนก่อนวัยเสี่ยง

การอบรมครูเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเยาวชนก่อนวัยเสี่ยง

August 7, 2014

624034.jpg

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2557 เวลา 09.00 น. นายสุรพันธ์ สืบฟัก รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมและบรรยายพิเศษ ตามโครงการอบรมครูเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเยาวชนก่อนวัยเสี่ยง (นักเรียนระดับชั้น ป.4 – ป.6) ระหว่างวันที่ 2 – 3 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุม 1 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันยาเสพติดให้กับเยาวชนก่อนวัยเสี่ยง การสร้างความตระหนักและให้เทคนิคการจัดกิจกรรมเพื่อสอนทักษะชีวิตสำหรับเยาวชน รวมถึงการปลูกจิตสำนึกให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในการป้องกันพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ โดยมีผู้เข้ารับการอบรมประกอบไปด้วยข้าราชการครูทีรับผิดชอบงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาทุกแห่ง รวม 135 คน ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์คณะวิทยากร ดังนี้ ดร.อวยชัย ศรีตระกูล รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1, นายประวัติ คำยอง รอง ผอ.ร.ร.บ้านหนองไคร้ สพป.เชียงใหม่ เขต 2, นางเหรียญทอง คำยอง ครู คศ.3 ร.ร.บ้านหนองไคร้ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 และนางฐิติรัตน์ วสิษฐ์พลพงศ์ ครู คศ.3 ร.ร.วัดสวนดอก สพป.เชียงใหม่ เขต 1

04 สิงหาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: