Home > ข่าวการศึกษา > ประชาสัมพันธ์ สพป. ๖ สิงหาคม ๒๕๕๗

ประชาสัมพันธ์ สพป. ๖ สิงหาคม ๒๕๕๗

August 7, 2014

สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๑ ประชุมเตรียมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านวัดผล ด้านบรรณารักษ์และด้านวิชาการโรงเรียนขนาดเล็ก

625487.JPG

สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๑ ประชุมเตรียมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านวัดผล ด้านบรรณารักษ์และด้านวิชาการโรงเรียนขนาดเล็ก

วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมอาคาร ๓ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๑ ประชุมเตรียมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านวัดผล ด้านบรรณารักษ์และด้านวิชาการโรงเรียนขนาดเล็ก ของภาคใต้ ๗ จังหวัดคือ สพป.ชุมพร เขต ๑-๒/สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๑-๓/สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๑-๔/สพม.๑๑/สพม.๑๒/สพม.๑๔ รวม ๑๒ เขตพื้นที่ จำนวน ๒,๑๖๓ คน อบรมระหว่าง สิงหาคม-กันยายน ๒๕๕๗ ว่าที่ร้อยตรีวัฒนา ไกรนุกูล ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๑ ประธานที่ประชุมเพื่อเตรียมการจัดการอบรม โดยมีผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดการอบรมทั้ง ๕ เขตพื้นที่เข้าร่วมประชุมวางแผน หน่วยพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดพัฒนาทั้ง ๓ ด้าน รวม ๑๒ รุ่น จุดอบรม ๔ จุด ภายในจังหวัดนครศรีธรรมราช คือ ๑ โรงแรมทวินโลตัส อ.เมือง ๒.โรงแรมแกรนด์ปาร์ค อ.เมือง ๓.โรงแรมแกรนด์เซาเทริ์น อ.ทุ่งสง ๔. โรงแรมสุภารอยัลบีส อ.ขนอม เริ่มอบรมในวันที่ ๒๙-๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ ///จรวยพร อัตปัญญา ภาพ ข่าว

ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการ กพฐ. มอบนโยบาย แก่ผู้บริหารสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จชต.

625270.jpg

วันที่ 5 สิงหาคม 2557 เวลา 08.30-12.00 น. ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการ กพฐ. แถลงนโยบายการประชุม ผู้บริหารสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จชต. กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผอ.เขตพื้นที่การศึกษา รอง ผอ.เขตพื้นที่การศึกษา ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม ผอ.โรงเรียน นักประชาสัมพันธ์ ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ทุกคน เพื่อมอบนโยบายการจัดการเรียนการสอนสำหรับการพัฒนาคุณภาพศึกษาใน 5 จชต.รื่องการจัดการเรียนการสอนใน จชต. ท่านกล่าวทิ้งท้ายว่า ผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาพบปะกับพวกเรา ครูชายแดนใต้ทุกท่านในวันนี้ เป็นที่ทราบกันดีว่า จชต. เป็นพื้นที่ที่ต้องอาศัยบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ อดทน เสียสละเป็นพิเศษจึงจะสามารถปฏิบัติงานให้ประสบความสำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ สพฐ.มีความห่วงใยพวกเราตลอดเวลา และยืนอยู่เคียงข้างพวกเราเสมอ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะนำนโยบายที่ได้มอบให้ในวันนี้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป ณ โรงแรมเซาว์เทรินวิว จังหวัดปัตตานี (คุณจิดาภา สุวรรณกูฏ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ สพม.15 (นราธิวาส ปัตตานี และยะลา) ภาพ/ข่าว)

สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒ จัดค่าย “เยาวชนคนดีของแผ่นดิน” เครือข่ายโรงเรียนสุจริต

625305.jpg

สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒ จัดค่าย “เยาวชนคนดีของแผ่นดิน” เครือข่ายโรงเรียนสุจริต ตามโครงการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “โรงเรียนสุจริต” (Upring School) เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนดำเนินงาน ป้องกันการทุจริต สร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อสร้างความเป็นธรรม ความยุติธรรมและการป้องปรามทุจริตคอร์รัปชั่น ให้ความสำคัญกับการป้องกันและแก้ปัญหา เรื่องความไม่เป็นธรรม ความไม่ยุติธรรมและการทุจริตคอรัปชั่นในลักษณะเชิงรุก โดยมุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์และการเสริมสร้างปฏิสัมพันธ์ให้เด็กและเยาวชน ให้ได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องทั้งด้านกฎหมาย ขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรม สิทธิหน้าที่ที่พึงกระทำต่อสังคมและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจำวัน ผ่านกระบวนการฝึกอบรม ระดมความคิดและการนำเสนอผลงาน เพื่อสร้างเสริมคุณลักษณะ ๕ ประการ คือ ๑.ทักษะการคิด ๒.มีวินัย ๓.มีความซื่อสัตย์สุจริต ๔.อยู่อย่างพอเพียง ๕.มีจิตสาธารณะ โดยได้จัดฐานกิจกรรม เป็น ๙ ฐาน มีโรงเรียนในเครือข่ายที่เข้าร่วม จำนวน ๑๔ โรงเรียน มีนางสาวสุคนธ์ แสงสุข ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษเป็นผู้ดำเนินการ…

6 สิงหาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: