Home > ข่าวการศึกษา > วันที่ ๔ ส.ค. ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.อนงค์ เชาวนะกิจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต ๒ พร้อมด้วยคณะบุคลากร ได้ดำเนินกิจกรรมประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว ซึ่งเป็นภูมิปัญญาเก่าแก่ บริเวณหลังสำนักงานเขตพื้นที่การศึก

วันที่ ๔ ส.ค. ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.อนงค์ เชาวนะกิจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต ๒ พร้อมด้วยคณะบุคลากร ได้ดำเนินกิจกรรมประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว ซึ่งเป็นภูมิปัญญาเก่าแก่ บริเวณหลังสำนักงานเขตพื้นที่การศึก

August 8, 2014

624184.jpg

วันที่ 4 ส.ค. 2557 เวลา 09.00 น. ดร.อนงค์ เชาวนะกิจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 พร้อมด้วยคณะบุคลากร ได้ดำเนินกิจกรรมประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว ซึ่งเป็นภูมิปัญญาเก่าแก่ บริเวณหลังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2

สืบเนื่องจากที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ได้จัดงาน “สรรพศาสตร์ตลาดวิชาภูมิปัญญาเมืองลุง มุ่งสู่สมานฉันท์วันปรองดอง” เมื่อวันที่ 15-20 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา ณ บริเวณโรงเรียนบ้านแม่ขรีและโรงเรียนในสังกัด ซึ่งในการจัดงานมีการดำเนินกิจกรรมประกอบด้วย 3 กิจกรรมหลัก คือ

1. กิจกรรมการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการของนักเรียน

2. กิจกรรมภูมิปัญญาเมืองลุงและสมานฉันท์วันปรองดอง

3. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาครูสู่การสอนแบบบูรณาการ

ซึ่งในกิจกรรมภูมิปัญญาเมืองลุงและเนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุ 60 พรรษา ในปี 2558 ดร.อนงค์ เชาวนะกิจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ดำริให้มีการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ทางการเกษตรแบบผสมผสาน ผนวกกับการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของภูมิปัญญาชาวเมืองลุง จึงได้จัดตั้ง“ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” บริเวณด้านหลังสำนักงานพื้นที่ มีเนื้อที่ 2 ไร่ ซึ่งในพื้นที่ประกอบด้วยบ้านพอเพียง นาข้าว ไร่นาสวนผสม บ่อปลา แปลงผัก รั้วกินได้ เล้าไก่ เครื่องสีข้าวแบบโบราณใช้แรงคน ครกตำข้าว ไม้ดอกไม้ประดับ เพื่อใช้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ให้แก่โรงเรียน ครู นักเรียน บุคลากร ชุมชนและผู้สนใจทั่วไป สำหรับกิจกรรมในภาคบ่ายจะมีการปลูกข้าวแบบนาดำ

ผลที่ได้รับในครั้งนี้ ทำให้ครู นักเรียน บุคลากร ชุมชน มีความรู้ ความเข้าใจและนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้เป็นแนวทางการดำเนินชีวิตและวิธีปฏิบัตินำส่งความสมดุล อันส่งผลให้ชีวิตมีความสุขอย่างยั่งยืน ดั่งคำที่ว่า “เดินตามรอยพ่อ อยู่อย่างพอเพียง”

04 สิงหาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: