Home > ข่าวการศึกษา > สพป.นครศรีธรรมราชเขต ๑ ศึกษาดูงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร และการจัดการศึกษาโดยครอบครัว สพป.พังงา

สพป.นครศรีธรรมราชเขต ๑ ศึกษาดูงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร และการจัดการศึกษาโดยครอบครัว สพป.พังงา

August 9, 2014

626528.jpg

โดยช่วงเช้าของวันที่ 7 สิงหาคม 2557 นายบุญรัฐ หลักแหลม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าปากแหว่ง และคณะครูได้ให้การต้อนรับคณะดูงาน พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โดยนายบุญรัฐ ได้กล่าวถึงแรงบันดาลใจในการพัฒนาโรงเรียนให้ไปสู่โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร จากการพบปัญหาด้านสุขภาพอนามัยและสุขนิสัยของนักเรียนในโรงเรียน ซึ่งประกอบด้วยชาวมอร์แกนและชาวไทยมุสลิมที่เป็นกลุ่มด้อยโอกาสทางสังคม จึงได้ร่วมกันจัดสภาพแวดล้อมของโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ การเฝ้าระวังภาวะสุขภาพและการเสริมสร้างสุขนิสัยที่ดีในการใช้ชีวิตประจำวัน รวมทั้งการบูรณาการการดำรงชีพตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นสิ่งที่โรงเรียนได้การตระหนักถึงความสำคัญอันนำไปสู่การเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร *

หลังจากนั้น ในช่วงบ่ายได้เข้าศึกษาดูงานการจัดการศึกษาโดยครอบครัวของ สพป.พังงา ณ ห้องประชุมเทพทาโร สพป.พังงา โดยมี นายอุทัย เกื้อเพชร รอง ผอ.สพป.พังงา และคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับและนำเสนอการดำเนินงานการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ซึ่งปัจจุบัน สพป.พังงา มีครอบครัวยินดีรัก พานิชภักดิ์ ได้จัดการศึกษาแบบครอบครัวเดียวแบบกลุ่มประสบการณ์ ผสมผสานกับการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ให้กับ เด็กหญิงพลอยธัญญา ยินดีรัก พานิชภักดิ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5, ครอบครัวสุกสะอาด จัดรูปแบบครอบครัวเดียว กลุ่มประสบการณ์ 4 ด้าน ให้กับเด็กหญิงเพาพะงา สุกสะอาด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และครอบครัววิวัฒนากันตัง ได้จัดการศึกษาแบบบูรณาการ 8 กลุ่มสาระ ให้กับเด็กชายณัฐฐนันท์ วิวัฒนากันตัง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 นายอนันต์ พรหมบังเกิด รอง ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 ได้กล่าวขอบคุณและพร้อมนำประสบการณ์จากการแลกเปลี่ยนในการดูงานครั้งนี้ ไปพัฒนางานที่เกี่ยวข้องให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด ….ธนพร ภาพ/ข่าว

08 สิงหาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: