Home > ข่าวการศึกษา > โรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล” สพม.๑๔ จัดค่ายนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา:YC ( Youth counsetor)

โรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล” สพม.๑๔ จัดค่ายนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา:YC ( Youth counsetor)

August 14, 2014

629473.JPG

โรงเรียนตะกั่วป่า “ เสนานุกูล” สพม.14 ศูนย์นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ประจำภาคใต้ จัดค่ายอบรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา:YC(Youth counsetor) เพื่อขยายเครือขายนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา :YC ไปยังโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 จำนวน 10 โรงเรียน และโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา จำนวน 10 โรงเรียน ระหว่างวันที่ 13 – 15 สิงหาคม 2557 ณ หอประชุมโครงการชุมชนบ้านน้ำใส อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ทักษะในการให้คำปรึกษา สามารถเผชิญปัญหาที่เกิดขึ้นและแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง มีความตระหนักในบทบาทหน้าที่ของตน มีจิตอาสา สามารถประสานงานเป็นเครือข่ายและวางแผนการดำเนินงานได้ตามความเหมาะสม โดยนายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผอ.สพม.14 เป็นประธานเปิดกิจกรรมค่ายอบรมขยายเครือข่ายนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา :YC (Youth counsetor) เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2557 เวลา 13.00 น. การจัดค่ายครั้งนี้ เป็นการขยายเครือข่ายครั้งที่ 7 มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 130 คน ครู จำนวน 25 คน และได้รับการอนุเคราะห์วิทยากรให้ความรู้ จากนักจิตวิทยาโรงพยาบาลสวนสราญรมย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี นักสังคมสงเคราะห์จากโรงพยาบาลตะกั่วป่า จังหวัดพังงา คณะครูและนักเรียนแกนนำโรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล” ปรีชัย.. ภาพ / เรวดี.. ข่าว

14 สิงหาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: