Home > ข่าวการศึกษา > สพป.นครราชสีมา เขต ๗ ส่งข้าราชการครูและบุคลากรด้านบรรณรักษ์เข้ารับการอบรมพัฒนา

สพป.นครราชสีมา เขต ๗ ส่งข้าราชการครูและบุคลากรด้านบรรณรักษ์เข้ารับการอบรมพัฒนา

August 16, 2014

630521.jpg

สพฐ.ได้จัดการดำเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านบรรณรักษ์ และผู้ช่วยบรรณรักษ์ทุกเขต โดยมีเป้าหมายจำนวนทั้งสิ้น 18,000 คน ผู้เข้ารับการพัฒนาประกอบด้วย ครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านบรรณารักษ์ และผู้ช่วยบรรณารักษ์ โรงเรียนละ 2 คน จำนวน 9,000 โรงเรียน ณ หน่วยพัฒนา 4 ภูมิภาค จำนวน 12 หน่วยพัฒนา รวมทั้งสิ้น 90 รุ่น ๆ ละ 200 คน ได้แก่ ภาคกลางและภาคตะวันออก ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ ภาคใต้

สพป.นครราชสีมา เขต 7 ได้ตระหนักและให้ความสำคัญด้านการอ่าน จึงส่งโรงเรียนที่สามารถเป็นต้นแบบทางด้านบรรณารักษ์ เข้ารับการอบรมในหัวข้อ การบริหารจัดการห้องสมุดแนวใหม่ การสร้างความตระหนัก(ถอดประสบการณ์) การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ การจัดสิกจกรรมส่งเสริมการอ่าน ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 – 17 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมแมนดารินเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ในงานนี้ได้รับเกียรติจากนายพิสิษฐ์ ชดกิ่ง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 4 มาเป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ และในการจัดอบรมครั้งนี้ โรงเรียนบ้านท่าลาด เป็นตัวแทนเขตพื้นที่ได้รับการคัดเลือกจาก สพฐ.ให้นำผลงานมาจัดนิทรรศการ นำทีมโดย ผอ.รัศมี อุกประโคน และคณะ ในนามของ สพป.นครราชสีมา เขต 7 ขอขอบคุณคณะทำงานทุกท่าน ที่ได้นำความรู้ไปแสดงสู่สายตาผู้เข้ารับการอบรมและคาดหวังว่าจะนำความรู้ได้รับมาพัฒนาห้องสมุดให้มีชีวิตสำหรับนักเรียนต่อไป

ภาพ/ข่าว : เรือนน้อย เสียงสนั่น/อดุลย์รัตน์ เกตุเวชสุริยา

15 สิงหาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: