Home > ข่าวการศึกษา > การประชุม สัมมนา และรับทราบนโยบายสำหรับครูเอกชน อุบลราชธานี กับ ศรีสะเกษ

การประชุม สัมมนา และรับทราบนโยบายสำหรับครูเอกชน อุบลราชธานี กับ ศรีสะเกษ

August 20, 2014

631179.JPG

การประชุม สัมมนา และรับทราบนโยบายสำหรับครูเอกชน อุบลราชธานี กับ ศรีสะเกษ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 สิงหาคม 2557 เวลา 09.00 น. ที่ห้องทับทิมสยาม 1 ชั้น 5 โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ แอนด์คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อุบลราชธานี ถนนชยางกูร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ดร.บัณฑิต ศรีพุทธางกูร เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุม สัมมนา และมอบนโยบายการบริหารจัดการการศึกษาเอกชน ให้ที่ประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้รับใบอนุญาต ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเอกชนในสังกัด ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี อำนาจเจริญและศรีสะเกษ 1,200 คน ที่เข้าร่วมการประชุม ตามโครงการพัฒนาผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชน จังหวัดอุบลราชธานี ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ซึ่งได้มอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 คณะกรรมการประสานงานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดอุบลราชธานี เป็นเจ้าภาพหลักในการดำเนินการ ภายใต้กกรอบนโยบาย “ปีการศึกษา 2557 ปีแห่งการยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้เป็นคนเอก่ง สร้างสังคมดี”

ทั้งนี้ มี นายบำรุง แก้วจันดี ประธานคณะกรรมการประสานงานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดอุบลราชธานีนายชาญณรงค์ ผาสุกมูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1, นางชนนี ริมทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนยุวทูต 2 จังหวัดอุบลราชธานี, นายชุมศักดิ์ ชุมนุม เลขานุการคณะกรรมการประสานงานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดอุบลราชธานี, คณะผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้รับใบอนุญาต ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเอกชน ทั้ง 3 จังหวัด, นางสุพรรณี ทองสวัสดิ์ รองหัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน แผนกกิจกรรม โรงเรียนอัสสัมชัญ อุบลราชธานี พร้อมด้วย นางลัดดาวัลย์ บุญรังสี นักวิชาการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 และคณะร่วมให้การต้อนรับและร่วมกิจกรรม โดยมีการแสดงของนักเรียนโรงเรียนประสิทธิ์ศึกษาสงเคราะห์ ในชุด “ชาวอุบลรวมดวงใจ เทิดไท้องค์ราชันย์” จากนั้น ได้มอบโล่รางวัลและประกาศเกียรติคุณ “คุณแม่ดีเด่น” จำนวน 20 คน และมีการบรรยายพิเศษ ในเวลา 13.00 น. เป็นต้นไป โดยวิทยากรผู้ทรงคุณคุณวุฒิ คือ อาจารย์สุพน ทิมอ่ำ อดีตศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 เรื่อง การจัดกระบวนการเรียนการสอนเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในที่ประชุมด้วย ………………. นายศักดิ์ระพี สีมาวัน นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานประชาสัมพันธ์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29

โทรศัพท์ 045 – 422186, 045 – 323910, 081 – 265 7046, โทรสาร 045 – 422185

http://www.secondary29.go.th e-mail:neenoy11@gmail.com FACEBOOK.COMศักดิ์ระพี สีมาวัน

line:0812657046บันทึกภาพ / รายงานข่าว วันอาทิตย์ที่ 17 สิงหาคม 2557

(ประมวลภาพกิจกรรมส่วนใหญ่ จะจัดส่งและขอเชิญติดตามหรือดาวน์โหลดเพิ่มเติม

ได้ที่ e-mail:neenoy11@gmail.com และหรือ FACEBOOK.COMศักดิ์ระพี สีมาวัน)

17 สิงหาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: