Home > ข่าวการศึกษา > ประกวด Best Practices ต้นแบบโรงเรียนทำมาหากิน

ประกวด Best Practices ต้นแบบโรงเรียนทำมาหากิน

August 23, 2014

632733.JPG

เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้จัดการคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ต้นแบบโรงเรียนทำมาหากิน ของโรงเรียนดีประจำตำบล ตามนโยบายเร่งด่วนของ สพฐ. ที่มุ่งยกระดับผลสัมฤทธิ์และจัดกิจกรรมส่งเสริมการมีงานทำระหว่างเรียน แนะแนวสู่การเรียนสายอาชีวศึกษา และสามารถเป็นต้นแบบที่ดีให้กับโรงเรียนอื่นๆ โดยมีการจัดนิทรรศการแสดงผลสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน และการนำเสนอผลการปฏิบัติงานเพื่อคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ซึ่งมีโรงเรียนสมัครเข้าร่วมนำเสนอผลงาน จำนวน ๑๑ โรงเรียน ดังนี้ชนะเลิศ – โรงเรียนบ้านโคกขามโนนสมบูรณ์รองชนะเลิศอันดับ ๑ – โรงเรียนบ้านตูบช้างรองชนะเลิศอันดับ ๒ – โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง และโรงเรียนวัดบ้านถลุงเหล็กรางวัลระดับเหรียญทอง ๔ โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดบ้านปราสาท โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร และโรงเรียนบ้านสวายสอฯรางวัลระดับเหรียญเงิน ๓ โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านหนองเพชร โรงเรียนวัดบ้านหินโคน และโรงเรียนบ้านนาศรีนวลศากุน ศิริพานิช.. รายงาน

22 สิงหาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: