Home > ข่าวการศึกษา > ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๒ ปล่อยคาราวานออกเยี่ยมบ้านนักเรียน

ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๒ ปล่อยคาราวานออกเยี่ยมบ้านนักเรียน

August 24, 2014

632992.JPG

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2557 นายเชวง วัฒนธีรางกูร ผอ.สพป.ปข. 2 เป็นประธานปล่อยคาราวานออกเยี่ยมบ้านนักเรียน ตามโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน “สิงหาคม เดือนแห่งการเยี่ยมบ้านนักเรียน”ปีการศึกษา 2557-2558 เพื่อร่วมรณรงค์การเยี่ยมบ้านนักเรียน กระตุ้นสถานศึกษา ผู้บริหารและคณะครู ได้เห็นสภาพแท้จริงของสิ่งแวดล้อมและสภาพความเป็นอยู่ทางครอบครัวของนักเรียน เจตคติของผู้ปกครองที่มีต่อครู โรงเรียนและนักเรียน รวมถึงโรงเรียนสามารถนำข้อมูลมาใช้ประกอบการคัดกรองนักเรียนได้อย่างเที่ยงตรง และนำข้อมูลไปใช้ในการส่งเสริม พัฒนา ป้องกัน แก้ไข ดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ดียิ่งขึ้น โครงการรณรงค์เยี่ยมบ้านนักเรียน “สิงหาคม” เดือนแห่งการเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2557-2558 เป็นปีแห่งการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน ประกอบกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีนโยบายที่จะให้ดำเนินการกิจกรรมปรองดองให้คนไทยมีความรักสามัคคีกัน เสริมสร้างความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ อีกทั้งเป็นกิจกรรมสำคัญที่สนับสนุนการเฝ้าระวังสถานการณ์ด้านยาเสพติดในสถานศึกษา และเพื่อเป็นการกระตุ้น สร้างความสามัคคีให้กับทุกภาคส่วนในสังคมให้เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน โดยมีนายสมสันต์ ลือกำลัง รอง ผอ.สพป.ปข. 2 กล่าวรายงาน และข้าราชการในสังกัดทุกท่านร่วมพิธี ณ สพป.ปข.2 ต่อจากนั้น ผอ.สพป.ปข. 2 ได้เยี่ยมบ้านนักเรียนโรงเรียนบ้านตำหรุ และนักเรียนโรงเรียนบ้านสามกระทาย ตามโครงการดังกล่าว

23 สิงหาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: