Home > ข่าวการศึกษา > รวมข่าว สพป. เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๗

รวมข่าว สพป. เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๗

August 28, 2014

สพป.สิงห์บุรี จัดประชุมสัมมนาหลังการปฏิบัติงานของการนิเทศ(AAR)โครงการเร่งรัดการยกระดับคุณภาพการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๗

635516.JPG

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี จัดประชุมสัมมนาหลังการปฏิบัติงานของการนิเทศ (After Action Review) (AAR) โครงการเร่งรัดการยกระดับคุณภาพการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๗ ซึ่งมีกิจกรรม การกำหนดทิศทางและแนวทางในการทบทวนการนิเทศติดตามหลังการปฏิบัติการนิเทศ (After Action Review) โดย ดร.สิร์รานี วสุภัทร ผู้อำนวยการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการปฏิบัติการนิเทศของศึกษานิเทศก์ แบ่งกลุ่มเป็น ๖ กลุ่ม เพื่อสรุปผลการนิเทศติดตามสถานศึกษา ใน ๒ มิติงาน – ตามกรอบงานของกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา – ตามอำเภอ/กลุ่มโรงเรียน/โรงเรียนที่รับผิดอบ – กิจกรรมถอดบทเรียนผลการปฏิบัติงานที่ดีในการนิเทศติดตามของศึกษานิเทศก์ เป็นรายบุคคล – นำเสนอผลการปฏิบัติงานที่ดีของศึกษานิเทศก์เป็นรายบุคคล – การให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อการเติมเต็มของคุณภาพงาน โดย นายนิกูล จิตรบรรพต รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี และผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ อนึ่ง กลุ่มอำนวยการ โดย นายสุรชัย แย้มสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ได้จัดประชุมสัมมนาหลังการปฏิบัติงานของบุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี (After Action Review) (AAR) โดยมี นายสมศักดิ์ ศรีรักษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี เป็นประธาน ระหว่าง วันที่ ๒๕ – ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ในการนี้ได้มีกิจกรรมแสดงมุทิตาคารวะแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี จำนวน ๖ ท่าน ได้แก่ นายสมศักดิ์ ศรีรักษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี นายปริญญ์ พวงนัดดา นายมานะ เอี่ยมปิยะ นายสรพันธ์ คงสุนทร ศึกษานิเทศก์ นางสุวิมล สาสิงห์ ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และนายจาง โพรัง ช่างครุภัณฑ์

คุณครูประภาส ระมัดตน ครูนักออกแบบสวนเกษตรโรงเรียน

635680.jpg

ในเรื่องการจัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียน บุคลากรที่มีภารกิจหลักในการดำเนินการ คือ “ครู”ที่จะต้องเติมเต็มในวิชาการหลักทั้ง ๘ กลุ่มสาระ เพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดการพัฒนาการเรียนรู้ เกิดการพัฒนาทักษะกระบวนงานทักษะแห่งชีวิต

เส้นทางแห่งการเรียนรู้ของผู้เรียน ไม่ใช่เกิดขึ้นได้อย่างง่ายดาย และ ๑๐๐ % ของผู้เรียนทั้งหมด ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ “ครู” ทฤษฎี “ความแตกต่างระหว่างบุคคล” ยังเป็นจุดยึดของการพิจารณาของครู ที่จะเสริมเติมเต็ม ให้เกิดทักษะแห่งกระบวนการคิด กระบวนการพัฒนา เพื่อให้เกิดการพัฒนาไปสู่ “ให้ผู้เรียนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข”ตามจุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษา

ฉะนั้น ฐานการคิด ฐานการพัฒนา ของครูผู้สอน บนฐานของ “กระบวนการเรียนการสอน” จึงเป็นฐานที่เรียกได้ว่า ต้องแยบยล พอสมควร

การพัฒนาทักษะของผู้เรียน เพื่อให้เกิดการพัฒนา นำไปสู่การใช้ในชีวิตประจำวัน และเป็นฐานของการประกอบวิชาชีพ เมื่อสำเร็จการศึกษา จากสถาบันสถานศึกษา จึงเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ครูผู้สอน จะต้องเสริมเติมเต็ม ให้เกิดเป็นรูปธรรม แก่ผู้เรียน

ร.ร.วัดส้มป่อย สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑ ( สพป.สระบุรี เขต ๑ ) ๑ ใน ๗๘ โรงเรียนขนาดเล็ก ที่มีข้อจำกัดทั้งจำนวนครู จำนวนนักเรียน และจำนวนพื้นที่ของโรงเรียน โดยมีข้อมูล ครูและผู้บริหารสถานศึกษา ๔ คน อัตราจ้าง ๑ คน ครูพิเศษจ้างเอง ๒ คน นักการภารโรง ๑ คน นักเรียน ตั้งแต่ระดับชั้นปฐมวัย ถึง ป.๖ จำนวน ๙๑ คน เนื้อที่ ๒ ไร่ เศษ

นางศรีลักษณ์ แก้วศรี ผอ.ร.ร.วัดส้มป่อย กล่าวว่า การบริหารจัดการ ภายใต้บริบทข้อมูลดังกล่าว นับว่าเป็นข้อจำกัด ที่มีความท้าทายเป็นอย่างมาก แต่มี ๓ องค์ประกอบ ๓ ห่วง คือ “บวร.”(บ้าน วัด โรงเรียน) ที่ร้อยรัด เพื่อการนำพาไปสู่คุณภาพการศึกษา คือ คุณภาพผู้เรียน ได้อย่างมีคุณภาพ และประสิทธิภาพ

นางศรีลักษณ์ กล่าวอีกว่า สิ่งที่ภาคภูมิใจของ ร.ร.วัดส้มป่อย คือ การบริหารจัดการพื้นที่ในการทำการเกษตร เพื่อการเรียนการสอน กล่าวคือ บริเวณพื้นที่ของโรงเรียน ไม่สามารถที่จะขุดพื้นดินเพื่อทำการเพาะปลูกไม่ได้ เนื่องจากใต้พื้นดินจะเป็นหิน ครูประภาส ระมัดตน ครูผู้รับผิดชอบการเรียนการสอนการงานพื้นฐานอาชีพ (เกษตร) ได้จัดทำแปลงเกษตรลอย และแปลงเกษตรกะบะ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ และเกิดทักษะกระบวนการคิดในการบริหารจัดการพื้นที่ที่จำกัด ได้เรียนรู้การบำรุงรักษา ตลอดจนการนำพืชผักที่ปลูกไปเป็นอาหารกลางวัน

นางศรีลักษณ์ ได้กล่าวถึง ครูประภาส ระมัดตน ว่า นอกจากเป็นคุณครูที่มีคุณภาพ มีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการทำงานในหน้าที่แล้ว อาชีพเสริมอีกอย่างที่คุณครูมีความชอบมากๆ และสามารถทำได้ดีควบคู่กันไปคือการทำไร่ ใช้เวลาในวันหยุด สามารถสร้างรายได้ เลี้ยงครอบครัวได้อย่างสุขสบาย และที่สำคัญคุณครูนำเอาความสามารถนั้นมาใช้กับโรงเรียน ทำพื้นที่ที่มีอย่างจำกัด มาพัฒนาให้เป็นสวนเกษตรที่มีความเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน มีผักในสวนให้ได้มีสีเขียวและรับประทานตลอดทั้งปี ออกแบบซุ้มผักที่เลื้อยขึ้นข้างบนได้อย่างน่ารัก กระทัดรัด การทำซุ้มโดยใช้ท่อแป๊บตัดแล้วต่อโค้งอย่างสวยงาม เหตุผลที่ใช้ท่อแป๊บน้ำทำได้ง่าย ไม่ต้องจ้าง ไม่ยุ่งยาก

นี่คือ อีก ๑ กระบวนการจัดการเรียนการสอนของครู ที่วางฐานกระบวนการคิดแก่ผู้เรียน ไปสู่การพัฒนาทักษะชีวิต เพื่อตั้งฐานชีวิตอันมั่นคง และยั่งยืน

บุญช่วย พันธ์งาม

ปชส.สพป.สระบุรี เขต ๑/รายงาน

27 สิงหาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

%d bloggers like this: