Home > ข่าวการศึกษา > รวมข่าว สพป. วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗

รวมข่าว สพป. วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗

August 29, 2014

กบข.สัมพันธ์สัญจร ภูมิภาค สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๑

636162.JPG

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ได้จัดโครงการ กบข.สัญจร ภูมิภาคเพื่อสร้างความเข้าใจกับสมาชิกในเรื่องการบริหารเงินกองทุนสิทธิประโยชน์และสวัสดิการซึ่งจะทำให้สมาชิกได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์และมีความเข้าใจในเรื่องสิทธิการเป็นนสมาชิก กบข.ตลอดจนการออมเงินเพื่อวัยเกษียณ ได้รับเกียรติจากนายเฉลิมพันธ์ สุวรรณชนะ รอง.ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๑ เปิดการประชุมให้ความรู้เกี่ยวกับ กบข. เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมอาคาร ๓ วิทยากรนางพรรณสุดา สุขวิสิฎฐ์ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบริการและสวัสดิการ มีสมาชิกที่สนใจ ประมาณ ๑๕๐ คน บรรยายเรื่องต่างๆ ดังนี้ แนะนำ กบข ,.บริการเปลี่ยนแผนการลงทุน ,บริการออมเพิ่ม สวัสดิการจาก กบข.สิทธิการรับเงิน,บริการออมต่อ บริการ CPF Web Serrice,ช่องทางการติดต่อ กบข.และสุดท้ายตอบข้อสอบถามและลุ้นรับของที่ระลึก จาก กบข //จรวยพร อัตปัญญา ภาพ/ข่าว

สพม.20 จัดกิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

635808.JPG

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 จัดโครงการ สิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติ82 พรรษามหาราชินี ณ หอประชุมพุทธรักษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2557 ได้รับเกียรติจากนายสมเจษฎ์ ศรีสมจักร์ ผอ.สพม.20 เป็นประธานในพิธีเปิด ภายในงานมีการให้ความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม จากนายเฉลียว ลีสง่า ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 9 การประกวดโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ การประกวดชุดแต่งกายรีไซเคิล และการประกวดโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาและธนาคารขยะ เพื่อเป็นการกระตุ้นและสร้างจิตสำนึกให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและเพื่อให้นักเรียนได้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และได้แสดงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับสิ่งแวดล้อม

สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ พัฒนาสมรรถนะและศักยภาพศึกษานิเทศก์

635843.JPG

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔ ดำเนินการโครงการพัฒนาสมรรถนะและศักยภาพศึกษานิเทศก์ ด้านระเบียบวิธีวิจัย ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนทวินโลตัส อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ในการนี้นายบุญเลิศ ธานีรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔ ได้เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษด้านระเบียบวิธีวิจัย ในวันที่ ๒๖ สิงหาม ๒๕๕๗ วัตถุประสงค์ในการดำเนินการเพื่อให้ศึกษานิเทศก์นำความรู้ความสามารถและทักษะที่ได้จากการพัฒนาไปร่วมดำเนินการนิเทศการศึกษาตามปัญหาและความต้องการของแต่ละสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยมี ดร.ปรีดา เบ็ญคาร และดร.นงนภัสส์ มากชูชิต จากมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ ภาพข่าว/สุวคนธ์ บัวรัตนกาญจน์ นักประชาสัมพันธ์ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔

28 สิงหาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: