Home > ข่าวการศึกษา > สพป.สิงห์บุรี จัดประชุมอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม การขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก

สพป.สิงห์บุรี จัดประชุมอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม การขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก

September 1, 2014

637122.JPG

วันศุกร์ ที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี จัดประชุมอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม การขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม สำหรับผู้อำนวยการโรงเรียนขนาดเล็ก และคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยรับชมการถ่ายทอดการเสวนา ประกอบวีดิทัศน์ ในหัวข้อ “การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมตามแนวพระราชดำริ” “การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน” “นโยบายการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม” “แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติในระดับเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนและห้องเรียน” “แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายและการบริหารจัดการสู่การปฏิบัติในระดับโรงเรียน” “เส้นทางสู่ความสำเร็จในการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมระดับโรงเรียน” ผู้ร่วมเสวนา รศ.นราพร จันทร์โอชา รองประธานมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม นายอนุสรณ์ ฟูเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ นายบุญรัฐ หลักแหลม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าปากแหว่ง นายบัณฑูร พลเสน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเถรพลาย พิธีกรโดย คุณไชยวัฒน์ อนุตระกูลชัย โดยการถ่ายทอดสดจากสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม โรงเรียนวังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปลายทางจำนวน ๑๘๓ เขต และภาคบ่ายมีการปชุมกลุ่มย่อย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการจัดทำใบกิจกรรมเตรียมการวางแผนดำเนินงาน สรุป อภิปราย ซักถาม และมอบภารกิจ ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ชั้น ๓

29 สิงหาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: