Home > ข่าวการศึกษา > สพม.๑๒ พัฒนาครู เขต ๑๑,๑๒ เน้นการวัดและประเมินผลการจัดกศ สนองนโยบาย สพฐ.

สพม.๑๒ พัฒนาครู เขต ๑๑,๑๒ เน้นการวัดและประเมินผลการจัดกศ สนองนโยบาย สพฐ.

September 2, 2014

639068.JPG

29 สค.57 นายพรศักดิ์ จินา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านการวัดผลและการประเมินผลการจัดการศึกษา ประจำปี 2557 ณ โรงแรมแกรนด์เซาเทิร์น อ. ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กำหนดให้มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา ทุกเขตพื้นที่การศึกษา โดยแบ่งออกเป็นหน่วยพัฒนา 4 ภูมิภาค จำนวน 12 หน่วยพัฒนา ซึ่งในหน่วยพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ใน 4 จังหวัดภาคใต้ รวม 11 เขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 7 รุ่น โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญคือ เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถด้านการวัดและประเมินผลได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อผู้เรียน/ให้มีความรู้และทักษะในการสร้างและพัฒนาเครื่องมือวัดผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551และการวัดผลในระดับนานาชาติและเพื่อส่งเสริมให้มีการนำการวัดผลและการประเมินผลการเรียนรู้สู่การแก้ไขปัญหาและการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การพัฒนาครั้งนี้เป็นการพัฒนา รุ่นที่ 2 มีผู้เข้ารับการพัฒนาจากสพม.เขต 11 (นครศรีฯ – พัทลุง)และ เขต 12 (ชุมพร-สุราษฏร์ธานี)จำนวน 149 คน จัดพัฒนาระหว่างวันที่ 29 – 31 สิงหาคม 2557 มีกิจกรรมหลักประกอบด้วย การนำเสนอวีดีทัศน์เรื่อง นโยบายพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2557 โดย ดร.สมเกียรติ บุญรอด รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน/การบรรยายพิเศษในเรื่อง การวัดและประเมินผลในสภาพปัจจุบันจากประธานฯ/ให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่อง ความหมายและความสำคัญของการวัดและการประเมินผล/แนวคิดและพฤติกรรมการเรียนรู้ของมาตรฐานตัวชี้วัด/การวิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัด/การออกแบบการวัดและประเมินผล/หนังสือที่เกี่ยวข้องกับการออกข้อสอบ/การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ/การเขียนข้อสอบ/การสร้างเครือข่ายแบบยั่งยืน(การจัดตั้งชมรมการวัดผล)รวมทั้งได้จัดให้มีกิจกรรมสัมพันธ์ระหว่างผู้เข้าอบรม/การ Pre Test ,Post Test เพื่อติดตามความก้าวหน้าที่สำคัญอีกอย่างได้จัดให้มีพิธีมอบวุฒิบัตรแก่ผู้เข้ารับการอบรม

ตลอดระยะเวลาของการอบรม ผู้เข้ารับการอบรมได้ให้ความสนใจที่จะเรียนรู้ มีความตื่นตัวในการร่วมกิจกรรมกลุ่ม มีขวัญและกำลังใจจากผู้ใหญ่หลายท่านแวะเวียนมาเยี่ยมและได้รับความรู้รวมทั้งประสบการณ์ต่างๆเป็นอย่างดี จากคณะวิทยากรซึ่งประกอบด้วย ผศ.ดร.เกศริน มนูญผลและนายครรชิต มนูญผล ตลอดทั้งวิทยากรพี่เลี้ยงทั้ง 6 ท่านทำให้ผลการประเมินในรอบ Post Test มีความแตกต่างจากรอบ Pre Test อย่างเห็นได้ชัดเจนและผู้เข้ารับการอบรมได้ฝากขอบคุณนายไพศาล วิภูษณะภัทร์ ครูโรงเรียนปากพนังทำหน้าที่พิธีกรได้อย่างราบรื่น ทำให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความสุขตลอดระยะเวลาการอบรม

เบญจมาศ มัฆนาโส นักประชาสัมพันธ์ สปพ.นศ.2

สรุปรายงานข่าว/ภาพ

01 กันยายน 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: