Home > ข่าวการศึกษา > สพป.พิษณุโลก เขต ๓ อบรมการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมและเลื่อนขั้นเงินเดือน

สพป.พิษณุโลก เขต ๓ อบรมการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมและเลื่อนขั้นเงินเดือน

September 3, 2014

637106.JPG

นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานการอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมและโครงการอบรมการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปีงบประมาณ 2557 ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา โดยภาคเช้า เป็นการอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ซึ่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เห็นความสำคัญของการจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กที่ประสบปัญหาครูไม่ครบชั้น ครูสอบไม่ตรงสาขาวิชาเอกและครูบางส่วนสอนโดยไม่ใช้สื่อ ขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์ทำให้นักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็กขาดโอกาสและความเท่าเทียมกับนักเรียนในโรงเรียนขนาดใหญ่หรือโรงเรียนที่อยู่ในเมือง คสช. กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ถ่ายทอดสัญญาณ จากสถานีโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมโรงเรียนไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพื่อแลกเปลี่ยนรู้ และให้ผู้บริหารสถานศึกษา นำไปและขยายผลให้กับครู ทดลองจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมในเดือนกันยายน นิเทศ กำกับ ติดตามประเมินผลและสรุปผลการดำเนินการและเริ่มจัดการเรียนการสอนเต็มพื้นที่ทั่วประเทศในภาคเรียนที่ 2 ของปีและภาคบ่าย เป็นการอบรมให้ความรู้และแนวทางเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.พล.3 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายผลการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียน เพื่อพัฒนาแนวทางการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถดำเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อประเมินผลการใช้นวัตกรรม “คู่มือการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2557 ในวันที่ 28 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมน่านเจ้า อ.เมือง จ.พิษณุโลก

29 สิงหาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

%d bloggers like this: