Home > ข่าวการศึกษา > ขออนุญาตเผยแพร่ผลงานบทคัดย่อ: การพัฒนาทักษะการทำงานร่วมกัน

ขออนุญาตเผยแพร่ผลงานบทคัดย่อ: การพัฒนาทักษะการทำงานร่วมกัน

September 5, 2014

ชื่อผลงาน ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน

และการเรียนแบบร่วมมือรูปแบบ SLG วิชาการปลูกพืชไร้ดิน

ที่มีต่อทักษะการทำงานร่วมกันอย่างมีคุณธรรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน วิชาการปลูกพืชไร้ดิน 2) เพื่อศึกษาทักษะการทำงานร่วมกันของนักเรียนที่เรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนและการเรียนแบบร่วมมือรูปแบบ SLG 3) เพื่อศึกษาคุณธรรมในการทำงานร่วมกันของนักเรียนที่เรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนและการเรียนแบบร่วมมือรูปแบบ SLG และ 4) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการปลูกพืชไร้ดิน ของนักเรียนก่อนและหลังการเรียนรู้

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ครั้งนี้ ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 จังหวัดตรัง จำนวน 2 ห้องเรียน ปีการศึกษา 2556 จำนวน 41 คน กลุ่มตัวอย่าง ได้มาจากการสุ่มอย่างง่ายโดยการจับฉลากเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2556 จำนวน 25 คน เครื่องมือที่ใช้ในวิจัย ประกอบด้วย 1) เอกสารประกอบการเรียนวิชาการปลูกพืชไร้ดิน 2) แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน และการเรียนแบบร่วมมือรูปแบบ SLG วิชา การปลูกพืชไร้ดิน 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 4) แบบประเมินทักษะในการทำงานร่วมกัน และ 5) แบบประเมินคุณธรรมในการทำงานร่วมกัน

การวิเคราะห์ข้อมูลวิเคราะห์ ด้วย ค่าเฉลี่ย ( )ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ การทดสอบว่า t (t-test dependent)

ผลการวิจัย พบว่า

1. ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน วิชาการปลูกพืชไร้ดิน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ คือ 84.76/79.14

2. ทักษะการทำงานร่วมกันของนักเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก

3. คุณธรรมในการทำงานร่วมกัน ในภาพรวมคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนการเรียน ทั้งด้านความรับผิดชอบ หลังเรียน สูงกว่าก่อนเรียน และด้านความประหยัด หลังเรียน สูงกว่าก่อนเรียน

4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนที่เรียนที่เรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนและการเรียนแบบร่วมมือรูปแบบ SLG หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ .05 ด้านสื่อ/นวัตกรรมกระบวนการจัดการเรียนการสอนนักเรียนพิการเรียนร่วม/เรียนรวม ›

พฤหัสบดี, 28 สิงหาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: