Home > ข่าวการศึกษา > สพป.อุตรดิตถ์ เขต ๑ ชื่นชมและขอบคุณความร่วมมือของสถานศึกษาในการสนับสนุน การบริหารงานของเขตพื้นที่

สพป.อุตรดิตถ์ เขต ๑ ชื่นชมและขอบคุณความร่วมมือของสถานศึกษาในการสนับสนุน การบริหารงานของเขตพื้นที่

September 5, 2014

641099.JPG

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2557 นายประพฤทธิ์ สุขใย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 มอบเกียรติบัตรรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ชนะเลิศเหรียญทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายอดเยี่ยมด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ประจำปี 2556 ให้กับกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนทุกกลุ่มเครือข่ายในสังกัด ณ ห้องเหล็กน้ำพี้ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เพื่อเป็นการแสดงความชื่นชมและขอบคุณที่ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ร่วมแรงร่วมใจสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด โดยเฉพาะการดำเนินการโครงการเครือข่ายความร่วมมือพัฒนาคุณภาพการศึกษา แบบ IPAD 5 Gs จนประสบผลสำเร็จได้รับรางวัลเกียรติยศในครั้งนี้ นอกจากนี้ยังได้ส่งมอบบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงาน(Perfomance Agreement : PA) ระหว่างผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 กับผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด เพื่อใช้เป็นกรอบภาระงานและแนวทางที่จะใช้ดำเนินงานในปีงบประมาณต่อไป และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ยังได้หารือในการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาและทิศทางในการพัฒนาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2558 ร่วมกับรองผู้อำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ผู้บริหารสถานศึกษาที่ทำหน้าที่ประธานกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน และศึกษานิเทศก์ทุกท่าน โดยเฉพาะในเรื่องของการจัดกิจกรรมและการร่วมแข่งขันกิจกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปี 2557 กรรณิการ ภาพ : ข่าว / ธราเทพ : รายงาน

04 กันยายน 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: