Home > ข่าวการศึกษา > หน่วยงาน สพป. ๙ กันยายน ๒๕๕๗

หน่วยงาน สพป. ๙ กันยายน ๒๕๕๗

September 10, 2014

โรงเรียนขามแก่นนครเยี่ยมคว้าแชมป์ Bio Map Contest ครั้งที่ 4 รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ

644433.jpg

โรงเรียนขามแก่นนครเยี่ยมคว้าแชมป์ Bio Map Contest ครั้งที่ 4 “เส้นทางท่องเที่ยว Bio Gang” รับถ้วยรางวัลพระราชทาน

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมารี

***********

นายวีระเดช ซาตา ผู้อำนวยการโรงเรียนขามแก่นนคร เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)หรือ BEDO ได้จัดแข่งขันการประกวดแผนที่ทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น (Bio Map Contest) ครั้งที่ 4 “เส้นทางท่องเที่ยว Bio Gang” เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนและสถาบันการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา เห็นถึงความสำคัญและเกิดความสนใจในการจัดทำแผนที่และทำการสำรวจข้อมูลทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพ ภูมิปัญญาของท้องถิ่น รวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์อย่างจริงจัง

โรงเรียนขามแก่นนครได้จัดส่งทีมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน ประกอบด้วย น.ส.สุภาพร นวลจันทร์ น.ส.ชุติมา เตชะนอก น.ส.จันทรกานต์ แก้วมั่น น.ส.ศศิธร โพธิ์พูล และนายกรกฎ ช่วยนา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมีนางพิกุลรัตน์ บรรดาศักดิ์ไพศาล เป็นครูผู้ฝึกสอน ในนาม “ลูกยางเหียง” ผลการประกวดทีม“ลูกยางเหียง” ได้รับรางวัลชนะเลิศ รับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนการศึกษา จำนวน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) ประภาส วินิจสิริ

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ สพม.25 /ข่าว

สพป.สมุทรสาคร โครงการรักษ์และส่งเสริมประเพณีตักบาตรน้ำผึ้ง

644165.JPG

นายพิศุทธิ์ วีระจิตต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร พร้อมด้วย

นายสงัด จันลา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทราคร นายสมควร กุลวิวัฒน์

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคลองครุ และ คณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ร่วมงานประเพณีตักบาตรน้ำฝึ้งของชุมชนไทยรามัญ ประจำปี 2557 ณ วัดคลองครุ อำเภอเมือง ฯ

จังหวัดสมุทรสาคร

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทราย และโรงเรียนวัดคลองครุ ได้ร่วมกันจัดงานอนุรักษ์

และส่งเสริมประเพณีตักบาตรน้ำฝึ้ง ในวันจันทร์ที่ 8 กันยายน 2557 ซึ่งตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ

เดือน 10 ของทุกปี ชาวไทยเชื้อสายมอญ (รามัญ) จะจัดงานตักบาตรน้ำผึ้ง ซี่งเป็น

ประเพณีสืบต่อกันมา ชาวมอญที่อาศัยอยู่ในตำบลท่าทราย ได้ดำรงรักษาสืบทอดประเพณี

ดังกล่าว ตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน น้ำผึ้งที่ประชาชนนำมาตักบาตร พระสงฆ์จะนำไปเป็น

เภสัช (ยา) และมีพุทธานุญาตให้พระสงฆ์ฉันได้ในยามวิกาล (หลังเที่ยงคืน) วัตถุประสงค์

ของการจัดงานในครั้งนี้

เพื่อให้ประชาชนในตำบลท่าทรายเกิดความตระหนักในความสำคัญของวัฒนธรรมประเพณี

เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีชาวตำบลท่าทราย

เพื่อเผยแพร่ประเพณีตักบาตรน้ำผึ้งให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย

เพื่อสร้างจิตสำนึกของประชาชนให้เกิดความภูมิใจในวัฒนธรรมท้องถิ่น

เลขา กพฐ.ลงพื้นที่ติดตามโรงเรียนประสบอุทกภัยจังหวัดสุโขทัยมอบถุงยังชีพทางการศึกษา

644491.jpg

เมื่อวันจันทร์ที่ 8 กันยายน 2557 ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมคณะ ลงพื้นที่จังหวัดสุโขทัย เพื่อติดตามความเสียหายของโรงเรียนประชาอุทิศ อ.ศรีสำโรง สังกัด สพป.สุโขทัย เขต 2 หลังจากระดับแม่น้ำยมไหลทะลักเข้าท่วมโรงเรียน ซึ่งได้รับผลกระทบในครั้งนี้หนักสุด โดยได้ให้โรงเรียนสำรวจความเสียหายรายงาน สพฐ. โดยวันนี้ได้นำ ผอ.ฝ่ายนโยบายและแผนเข้าดูพื้นที่ความเสียหายของเรียนด้วย โดยมีนายมานพ ษมาวิมล ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2 และคณะให้การต้อนรับและนำตรวจเยี่ยมครั้งนี้ ซึ่งได้รายงานสภาพการณ์ที่เกิดขึ้นกับโรงเรียน และรายงานการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้น อาทิ การปฏิบัติการก่อนเกิดอุทกภัย การปฏิบัติเมื่อเกิดอุทกภัย การฟื้นฟูหลังเกิดอุทกภัย จนสามารถทำให้โรงเรียนในพื้นที่ทุกโรงเรียนมีความพร้อมและสามารถบริหารจัดการรับมือกับสถานการณ์ได้ อนึ่ง การช่วยเหลือเบื้องต้นสำหรับนักเรียนที่ได้รับผลกระทบที่ต้องปิดโรงเรียนในสังกัดได้มอบ “ถุงยังชีพทางการศึกษา” ที่บรรจุด้วยหนังสืออ่านเพิ่มเติม หนังสือนิทาน เกม มอบให้นักเรียนทุกคนๆละ 1 ถุงพร้อมให้โรงเรียนและมอบถุงยังชีพทางการศึกษาเพื่อสร้างนิสัยให้นักเรียนรักการอ่านช่วงระหว่างที่โรงเรียนปิดการเรียนจนกว่าจะเข้าสู่สภาวะปกติ…(ทีม ปชส.สท.2…ภาพ/อัญชลี…ข่าว)

9 กันยายน 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: