Home > ข่าวการศึกษา > สพฐ.ตรวจเยี่ยมและติดตามนักเรียน ตามโครงการจัดสรรทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่ยากจน

สพฐ.ตรวจเยี่ยมและติดตามนักเรียน ตามโครงการจัดสรรทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่ยากจน

September 11, 2014

645235.JPG

+ ดร.สุภัทร พันธ์พัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ สพฐ.เป็นผู้แทน สพฐ. พร้อมด้วยนางวาณี ยิ้มพานิชย์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนากองทุนการศึกษา สอ.สพฐ. และคณะตรวจเยี่ยมและติดตามนักเรียน ตามโครงการจัดสรรทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่ยากจน ให้มีโอกาสที่จะศึกษาในระดับที่สูงขึ้น ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายถึงระดับอุดมศึกษา โดยดำเนินการเกี่ยวกับโครงการทุนการการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร และโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี โดยติดตามและซักถามปัญหาที่มักจะเกิดกับนักเรียน เช่น ปัญหาครอบครัว การเรียน การใช้จ่ายเงินทุน ที่อยู่อาศัย รวมถึงการรู้เท่าไม่ถึงการณ์ เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือ ให้ได้รับทุนกาศึกษาอย่างต่อเนื่อง ไมตกหล่นกลางคัน เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่นักเรียน ณ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 จังหวัดตรัง และจังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 8-10 กันยายน 2557.

ภาพ/ข่าว บรรจง ตั้งคำ

11 กันยายน 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: