Home > ข่าวการศึกษา > สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๒ แถลงข่าวทาง สทท.ช่อง ๑๑ นครศรีธรรมราช การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน เปิดโลกทัศน์ทางการศึกษา สพป.นศ.๒ ครั้งที่ ๑๐ ประจำปี ๒๕๕๗

สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๒ แถลงข่าวทาง สทท.ช่อง ๑๑ นครศรีธรรมราช การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน เปิดโลกทัศน์ทางการศึกษา สพป.นศ.๒ ครั้งที่ ๑๐ ประจำปี ๒๕๕๗

September 13, 2014

644819.jpg

นางพรรณี สกุณา รอง ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2, นายประเสริฐ พรหมศร ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล ร่วมออกรายการเช้านี้ที่เมืองนคร ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 นครศรีธรรมราช เรือง การงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนเปิดโลกทัศน์ทางการศึกษา สพป.นศ. 2 ครั้งที่ 10 ประจำปี 2557 “เก่งคิด เก่งทำ ก้าวล้ำสู่อาเซียน” ณ อาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช สรุปความว่า “สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดงานนี้ โดยมีคำขวัญว่า “เก่งคิด เก่งทำ ก้าวล้ำสู่อาเซียน” เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ มีเป้าหมายให้นักเรียนมีองค์ความรู้ มีความสามารถ มีทักษะและมีคุณลักษณะที่สังคมต้องการบนพื้นฐานของการมีคุณธรรม มีความสำนึกในความเป็นชาติไทย และการใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รู้จักคิด แก้ปัญหา ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน พร้อมที่จะเข้าสู่อาเซียน ตลอดถึงการส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะของครูให้เชื่อมโยงสอดคล้องกับความสามารถในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยมีการยกย่อง เชิดชูเกียรติ ครูดี ครูเก่ง ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้มีคุณูปการซึ่งให้การสนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษา จัดงานวันที่ 15 – 20 กันยายน พ.ศ. 2557 กิจกรรมในการดำเนินงาน: มีการ แข่งขันทักษะทางวิชาการ 300 กว่ากิจกรรม กิจกรรมการแสดงความสามารถของนักเรียน ( Child Show ) และการแสดงดนตรีบนเวที นิทรรศการและการนำเสนอผลงานที่ประสบผลสำเร็จที่เป็นเลิศของศูนย์เครือข่ายการศึกษาและสถานศึกษา กิจกรรมฐานการเรียนรู้ที่สอดแทรกการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน กิจกรรมการออกร้านจำหน่ายอาหาร สินค้า ผลิตภัณฑ์ของหน่วยงาน ผลผลิตของนักเรียน นักศึกษาและสถานศึกษา และใช้สถานที่แข่งขันทักษะทางวิชาการที่ โรงเรียนบ้านคลองขุด โรงเรียนบ้านบนควน โรงเรียนบ้านหนองหว้า โรงเรียนวัดก้างปลา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๖ โรงเรียนชุมชนบ้านไทรห้อง วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง มีผู้เข้าร่วมการแข่งขัน จาก 245 โรงเรียน จาก 8 อำเภอ คือ ทุ่งสง นาบอน บางขัน ทุ่งใหญ่ ถ้ำพรรณรา พิปูน ช้างกลาง และอำเภอฉวาง โดยมีความคาดหวังการจัดงานครั้งนี้ว่า ครูและนักเรียน จะมีความตื่นตัวและกระตือรือร้นในการค้นคว้าและพัฒนาทักษะทางวิชาการ มีความเป็นเลิศในวิชาการทุกด้าน นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการสอน มีการพัฒนาเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีสุขภาพพลานามัย ปลอดสิ่งเสพติด ตระหนักในปัญหาสิ่งแวดล้อม พร้อมที่จะก้าวสู่อาเซียนในปีอันใกล้จะถึงนี้” ซึ่งกำหนดให้มีพิธีเปิดในวันที่ 18 กันยายน 2557 อย่างอลังการ จึงขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน เปิดโลกทัศน์ทางการศึกษา สพป.นศ.2 ครั้งที่ 10 ประจำปี 2557 ณ วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 15 ถึง 19 กันยายน 2557 นี้

10 กันยายน 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: