Home > ข่าวการศึกษา > แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโรงเรียนในสังกัด สพป.นศ.๔

แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโรงเรียนในสังกัด สพป.นศ.๔

September 14, 2014

645417.JPG

เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๗ ดร.เจียร ทองนุ่น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔ เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ การประชุมอบรมครูเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ณ โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ของเครือข่ายเสาเภาและเครือข่ายฉลอง จำนวน ๑๐ โรงเรียน ข้าราชการครู จำนวน ๑๓๐ คน ตามนโยบายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔ ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน เน้นผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกระดับชั้น ผลการสอบ N.T. ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ และผลการสอบ O-net ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โดยใช้กรอบแนวคิดของการพัฒนาคุณภาพ ๕ ลำดับขั้น คือ ขั้นริเริ่ม ขั้นการเร้า ขั้นการรุก ขั้นการเร่ง และขั้นการร่วมชื่นชม โดยมีวัตถุประสงค์ (๑) เพื่อให้ครูและบุคลากรทุกคนได้ทราบนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติงาน (๒) เพื่อเป็นแนวทางในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนแต่ละโรงเรียนให้สูงยิ่งขึ้น และเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาและครู ในอันที่จะนำไปสู่การพัฒนาโรงเรียนให้เจริญก้าวหน้าในทุก ๆ ด้านต่อไป ภาพข่าว/สุวคนธ์ บัวรัตนกาญจน์ นักประชาสัมพันธ์ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔

11 กันยายน 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: