Home > ข่าวการศึกษา > สพป.สมุทรสาคร : โครงการพัฒนาการเรียนรู้เศรษฐศาสตร์ และเศรษฐกิจพอเพียงสู่อาเซียน

สพป.สมุทรสาคร : โครงการพัฒนาการเรียนรู้เศรษฐศาสตร์ และเศรษฐกิจพอเพียงสู่อาเซียน

September 15, 2014

646868.JPG

นายสมมาต คำวัจนัง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร

เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการเรียนรู้เศรษฐศาสตร์ และขับเคลื่อนการจัด

การเรียนการสอนหน้าที่พลเมือง และบรรยายพิเศษ ณ ห้องประชุมแสงสุขเอี่ยม 1 สพป.สมุทรสาคร

สพป.สมุทรสาคร โดยกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล จัดโครงการพัฒนาการเรียนรู้เศรษฐศาสตร์

และเศรษฐกิจพอเพียงสู่อาเซียน : กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการเรียนรู้เศรษฐศาสตร์

และขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนหน้าที่พลเมือง ในวันเสาร์ที่ 13 กันยายน 2557 โดยมีวัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจการจัดการเรียนการสอนเศรษฐศาสตร์ และเพื่อขับเคลื่อนการเรียน

การสอนหน้าที่พลเมือง ให้ผู้เรียนเห็นความสำคัญของการสร้างจิตสำนึกในความรักชาติ และการนำ

ค่านิยมหลัก 12 ประการ ตามนโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา

ผู้เข้าอบรม ได้แก่ ครูผู้สอนหน้าที่พลเมือง จำนวน 120 คน

15 กันยายน 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: