Home > ข่าวการศึกษา > เลขาธิการ กพฐ. ร่วมแถลงข่าว ๑๗ ปี เพชรยอดมงกุฎ

เลขาธิการ กพฐ. ร่วมแถลงข่าว ๑๗ ปี เพชรยอดมงกุฎ

September 16, 2014

644946.jpg

พระธรรมภาวนาวิกรม ประธานมูลนิธิร่มฉัตร ดร.กมล รอดคล้าย รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมแถลงข่าว “17 ปี เพชรยอดมงกุฎ” เมื่อวันพุธที่ 10 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุมใต้พระมหามณฑป วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร กรุงเทพมหานคร โดยมีสถานศึกษาที่เป็นเจ้าภาพในการแข่งขัน รวม 11 แห่ง คือ 1. โรงเรียนสตรีวิทยา เจ้าภาพการแข่งขันประวัติศาสตร์ 2. โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย เจ้าภาพการแข่งขันภาษาไทย 3. โรงเรียนเทพศิรินทร์ เจ้าภาพการแข่งขันพระพุทธศาสนา 4. โรงเรียนสตรีวิทยา 2 เจ้าภาพการแข่งขันเศรษฐศาสตร์ 5. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า เจ้าภาพการแข่งขันวิทยาศาสตร์ ประถมศึกษา 6. โรงเรียนวัดสุทธิวราราม เจ้าภาพการแข่งขันคณิตศาสตร์ 7. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เจ้าภาพการแข่งขันประติมากรรม 8. โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี เจ้าภาพการแข่งขันเคมี 9. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เจ้าภาพการแข่งขันภาษาญี่ปุ่น 10. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เจ้าภาพการแข่งขันภาษาจีน 11. โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย เจ้าภาพการแข่งขันภาษาอังกฤษ และโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย ได้ร่วมจัดนิทรรศการในครั้งนี้ด้วย

โครงการเพชรยอดมงกุฎเกิดจาความริเริ่มของ ดร.อุบล เล่นวารี อดีตที่ปรึกษา ด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เมื่อปี พ.ศ. 2541 มีวัตถุประสงค์เพื่อจะส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าทางคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้ดียิ่งขึ้นให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และเต็มศักยภาพ เป็นต้นแบบในการพัฒนาการเรียนการสอน โดยมีเป้าหมายมุ่งพัฒนาคุณภาพที่ตัวเด็ก และมุ่งเน้นการพัฒนาโรงเรียนสังกัดสำนักงานการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จำนวน 38 โรงเรียน ที่โรงเรียนกระทรวงศึกษาการสงวนไว้สำหรับเป็นต้นแบบในการพัฒนาโรงเรียนเป็นโรงเรียนประถมศึกษาชั้นนำของประเทศ โดยในปี 2541 ซึ่งเป็นปีแรกได้จัดการแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎขึ้น เพื่อต้องการส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์แก่เยาวชนของประเทศให้สามารถแข่งขนกับนานาอาระประเทศ แต่เนื่องจากไม่มีงบประมาณจัดการแข่งขัน ดร.อุบล เล่นวารี ได้ไปกราบนมัสการขอความเมตตาจากพระพรหมมังคลาจารย์(พระราชภาวนาวิกรม นามในขณะนั้น) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสไตรมิตรวิทยาราม เป็นประธานมูลนิธิร่มฉัตร เป็นผู้อนุเคราะห์มอบรางวัลทุนการศึกษาสำหรับการแข่งขัน เป็นประธานมูลนิธิร่มฉัตร เป็นผู้อนุเคราะห์มอบรางวัลทุนการศึกษาสำหรับการแข่งขัน ซึ่งพระคุณเจ้าได้เมตตาอุปถัมภ์มาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน อีกทั้งยังให้ความสำคัญในการพัฒนาการศึกษาเป็นอย่างยิ่ง มีการประสานความร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมาโดยตลอด ทำให้เยาวชนไทยได้มีเวทีแสดงออกความสามารถอย่างเต็มศักยภาพ และเป็นบันไดก้าวไปสู่การแข่งขันในเวทีระดับโลกต่อไป

ธเนศ ไชยสุวรรณ รายงาน อัลบัมภาพ https://picasaweb.google.com/105363629550139621148/1702

10 กันยายน 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: