Home > ข่าวการศึกษา > สพป.สิงห์บุรี ทำบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ(mou) ในการปลูกต้นไม้โครงการประชาอาสาปลูกป่า ๘๐๐ ล้านกล้า ๘๐ พรรษามหาราชินี

สพป.สิงห์บุรี ทำบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ(mou) ในการปลูกต้นไม้โครงการประชาอาสาปลูกป่า ๘๐๐ ล้านกล้า ๘๐ พรรษามหาราชินี

September 18, 2014

645664.JPG

สพป.สิงห์บุรี ทำบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ(mou) ในการปลูกต้นไม้โครงการประชาอาสาปลูกป่า 800 ล้านกล้า 80 พรรษามหาราชินี ระหว่างสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี )นายสมศักดิ์ เร่งเพียร ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี) กับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี โดย นายสมศักดิ์ ศรีรักษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ณ ห้องประชุม สำนักจัดการ ทรัพยากร ป่าไม้ ที่ 5 (สระบุรี) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อร่วมกันปลูกต้นไม้พื้นที่บริเวณสำนักงาน บ้าน โรงเรียน และสถานที่สำคัญต่าง ๆ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในท้องถิ่นชุมชน เพื่อรณรงค์ปลูกจิตสำนึกและสร้างความตระหนักให้ครูและนักเรียนได้มีส่วนร่วมในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ด้วยจิตอาสา และช่วยกันดูแลรักษาป่า ตลอดจนช่วยลดภาวะโลกร้อน เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้สึกรักและหวงแหน ตลอดจนฟื้นฟู รักษาทรัพยากรป่าไม้ให้คงความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน

11 กันยายน 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: