Home > ข่าวการศึกษา > รวบรวมข่าว สพป. ในวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๗

รวบรวมข่าว สพป. ในวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๗

September 21, 2014

สพฐ.ตรวจเยี่ยมและติดตามนักเรียน ตามโครงการจัดสรรทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่ยากจน

649334.JPG

+ ดร.สุภัทร พันธ์พัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ สพฐ.เป็นผู้แทน สพฐ. พร้อมด้วยนางวาณี ยิ้มพานิชย์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนากองทุนการศึกษา สอ.สพฐ. และคณะตรวจเยี่ยมและติดตามนักเรียน ตามโครงการจัดสรรทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่ยากจน ให้มีโอกาสที่จะศึกษาในระดับที่สูงขึ้น ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายถึงระดับอุดมศึกษา โดยดำเนินการเกี่ยวกับโครงการทุนการการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร และโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี โดยติดตามและซักถามปัญหาที่มักจะเกิดกับนักเรียน เช่น ปัญหาครอบครัว การเรียน การใช้จ่ายเงินทุน ที่อยู่อาศัย รวมถึงการรู้เท่าไม่ถึงการณ์ เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือ ให้ได้รับทุนกาศึกษาอย่างต่อเนื่อง ไมตกหล่นกลางคัน เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่นักเรียน ณ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 3 จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 17-18 กันยายน 2557.

ภาพ/ข่าว บรรจง ตั้งคำ

งานปรองดอง สมานฉันท์ ” ร่วมใจพัฒนาการศึกษาไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน “

649589.jpg

พลตรี อุกฤษณ์ อากาศวิภาต ผบ.มทบ.32 ค่ายสุรศักดิ์มนตรี เป็นประธานเปิดงานปรองดอง สมานฉันท์ ของ สพป.ลำปาง เขต 2 พร้อมนี้ได้มีการเปิดงานมหกรรมการศึกษา ครั้งที่ 10 “ร่วมใจพัฒนาการศึกษาไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน” ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 โดยมีนายบุญเรือง จิตตา รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดงานและสนับสนุนงบประมาณ จำนวน 500,000 บาท ทั้งนี้ได้มีนายนพดล อินปา รอง ผอ.สพป.ลำปาง เขต 2 ,ข้าราชการครูและนักเรียนในสังกัด จำนวน 6 อำเภอ ,ประชาชน ร่วมงาน จำนวน 500 คน ณ โรงเรียนอนุบาลเกาะคา อ.เกาะคา จ.ลำปาง …เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา

เพื่อสร้างความสามัคคี ปรองดอง ร่วมกัน เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกด้านความรู้ ความสามารถและทักษะทางด้านวิชาการ ด้านกีฬา ศิลปะ ดนตรีและสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา,เป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้การจัดการศึกษาของโรงเรียน ครูและนักเรียนในสังกัด,เพื่อเสริมสร้างความปรองดองและความสมานฉันท์ให้แก่คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน,ประชาชนทั่วไป (เสาวรีย์ ปชส.สพป.ลำปาง เขต 2 ภาพ/ข่าว)

สพป.สตูล พัฒนาครูวิชาการโรงเรียน เร่งคุณภาพนักเรียน

649591.JPG

สพป.สตูล จัดประชุมเชิงปฏิบัติการครูวิชาการโรงเรียน เร่งเครื่องพัฒนางานวิชาการโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ ที่ส่งผลต่อคุณภาพนักเรียน เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2557 นายกอเฉ็ม หมีนเหม รอง ผอ.สพป.สตูล เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการครูวิชาการโรงเรียนในสังกัด สพป.สตูล ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์ จ.สตูล ที่กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา จัดขึ้นโดยเชิญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฆนัท ธาตุทอง คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา เป็นวิทยากรให้ความรู้ ภายใต้เรื่องการบริหารงานวิชาการ

ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาศักยภาพครูวิชาการ ให้มีความรู้และเข้าใจในการบริหารงานวิชาการตามที่ได้รับนโยบายจากผู้บริหารโรงเรียน เขตพื้นที่การศึกษา อาทิ การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา การนิเทศภายในโรงเรียน การวางแผนด้านวิชาการ ตลอดจนครูวิชาการต้องทำงานร่วมกับครู ประสานงานและสนับสนุนด้านวิชาการแก่ครูในโรงเรียนให้จัดการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ งานวิชาการโรงเรียนมีความเข้มแข็งก้าวหน้า ส่งผลต่อประสิทธิภาพขการบริหารโรงเรียนและคุณภาพของนักเรียนเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา

20 กันยายน 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: