Home > ข่าวการศึกษา > ยะลา เขต ๑ การอบรมให้ความรู้โปรแกรมช่วยในการเรียนการสอนฯสำหรับ ร.ร.ที่เปิดสอนอิสลามศึกษาแบบเข้ม ใน จชต.

ยะลา เขต ๑ การอบรมให้ความรู้โปรแกรมช่วยในการเรียนการสอนฯสำหรับ ร.ร.ที่เปิดสอนอิสลามศึกษาแบบเข้ม ใน จชต.

September 23, 2014

649111.JPG

เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ที่ผ่านมา ดร.อาดุลย์ พรมแสง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑ เป็นประธานเปิดการอบรม “การใช้งานอุปกรณ์สื่อและเทคโนโลยี” ให้แก่ครูที่รับผิดชอบข้อมูลสารสนเทศ สำหรับโรงเรียนที่เปิดสอนอิสลามศึกษาแบบเข้มในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน ๑๒๕ โรงเรียน ณ ห้องประชุมรายา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑ ตามโครงการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต อัตลักษณ์และวัฒนธรรมของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาสาระ โปรแกรมช่วยในการเรียนการสอนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลกันได้อย่างเป็นระบบ สามารถนำไปเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนและบริหารจัดการระบบการศึกษาให้สอดคล้องและทันต่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนเพื่อเข้าสู่ระบบประกันคุณภาพสถานศึกษาและสามารถนำมาปฏิบัติเป็นรูปธรรมได้อย่างแท้จริง

19 กันยายน 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: