Home > ข่าวการศึกษา > การพัฒนาครูบรรณารักษ์ รุ่นสุดท้าย หน่วยจังหวัดพิษณุโลก

การพัฒนาครูบรรณารักษ์ รุ่นสุดท้าย หน่วยจังหวัดพิษณุโลก

September 28, 2014

652637.JPG

วันที่ 26 กันยายน 2557 เวลา 09.00 น. ดร.สุนัย วงศ์สุวคันธ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานเปิดการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านบรรณารักษ์ รุ่นที่ 8 ณ ห้องยูงทอง โรงแรมลาพาโลมา จ.พิษณุโลก ซึ่งดำเนินการพัฒนามาเป็นรุ่นสุดท้าย สำหรับหน่วยพัฒนาภาคเหนือจังหวัดพิษณุโลก ผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้เป็นครูบรรณารักษ์จากสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 เขต 2 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 จำนวน 200 คน อบรมระหว่างวันที่ 26-28 กันยายน 2557 โดยว่าที่ ร.ต.พิชัย รณคณา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดอบรมในครั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถในการจัดกิจกรรมห้องสมุดโรงเรียนและบูรณาการกิจกรรมห้องสมุดกับการจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลต่อผู้เรียน ตลอดจนมีสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านที่ทีคุณภาพอย่างหลากหลาย ซึ่งได้การสนับสนุนด้านวิทยากรและงบประมาณดำเนินการจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.

วิภา อุทะพันธ์:ภาพ/ข่าว

26 กันยายน 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: