Home > ข่าวการศึกษา > โรงเรียนวัดลำเหย สพป.นครปฐม เขต ๑ รับโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษา ผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน ประจำปี ๒๕๕๗ จากกระทรวงวัฒนธรรม

โรงเรียนวัดลำเหย สพป.นครปฐม เขต ๑ รับโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษา ผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน ประจำปี ๒๕๕๗ จากกระทรวงวัฒนธรรม

September 30, 2014

654896.jpg

โรงเรียนวัดลำเหย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โดยนายชูศักดิ์ ชาญช่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลำเหย เข้ารับโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษา ณ แกรนด์ บอลรูม โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ กทม. กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม จัดงานมอบโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน ประจำปี ๒๕๕๗ โดยนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีมอบโล่และยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ สถานศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกจากทั่วประเทศระดับจังหวัดและเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน ๒๐๖ โล่

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจให้กับสถานศึกษา ซึ่งเป็นองค์กรเครือข่ายทางวัฒนธรรมที่ให้ความสำคัญในการอนุรักษ์ สืบสาน ถ่ายทอดงานดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน พร้อมทั้งเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนักถึงคุณค่าสาระความสำคัญของดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน อันจะก่อให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทยและเป็นการปกป้องคุ้มครองมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของชาติให้คงอยู่อย่างยั่งยืน

สำหรับสถานศึกษาที่ได้รับโล่เชิดชูเกียรติครั้งนี้ โรงเรียนวัดลำเหย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 เป็นสถานศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษา ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกโดยมีการจัดการเรียนการสอน รวมถึงส่งเสริมการแสดงดนตรีไทย ดนตรีพื้นบ้าน มีการรวมกลุ่มจัดกิจกรรม เข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานอื่นๆ เคยได้รับรางวัลต่างๆ ทางดนตรีไทย ดนตรีพื้นบ้าน –//เบญญพัฒน์ สุอมรา รายงาน–//

30 กันยายน 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: