Home > ข่าวการศึกษา > เสริมสร้างสมรรถนะสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพม.๒

เสริมสร้างสมรรถนะสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพม.๒

October 2, 2014

653014.JPG

นายสัจจา ศรีเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา ระยะที่ 2 และการประชุมประจำเดือนกันยายน 2557 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุม โรงแรมใบหยกสกาย กรุงเทพฯ โดยมี ผู้แทนคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ผู้แทนอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด เข้าร่วมประชุม

นายสัจจา ศรีเจริญ ประธานการประชุมฯ กล่าวว่า เรื่องที่โรงเรียนต้องติดตามและดำเนินการ คือ 12 ค่านิยมหลักของไทย เพื่อประเทศไทย ซึ่งทุกโรงเรียนได้ดำเนินการจัดทำป้ายเพื่อประชาสัมพันธ์แล้ว แต่ต้องนำไปสอดแทรกในการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้นักเรียนได้เข้าใจใน 12 ค่านิยมหลักของไทย

นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2558 (5 นโยบาย 7 นโยบายเฉพาะ 10 นโยบายเร่งด่วน) โรงเรียนต้องทำความเข้าใจและปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวให้เกิดประสิทธิภาพ

การกู้ยืมเงิน จากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ขอความร่วมมือจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในการติดตามและเร่งรัดให้ชำระหนี้คืนกองทุนให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา (กยศ.) โดยเร่งด่วน

การมอบหมายให้รองผู้อำนวยการโรงเรียน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ในกรณีที่ผู้อำนวยการโรงเรียนเกษียณอายุราชการ ปี พ.ศ.2557 ซึ่งมีผู้อำนวยการโรงเรียนที่เกษียณอายุราชการ 9 คน และในวันที่ 7 ตุลาคม 2557 ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 จะประชุมรองผู้อำนวยการโรงเรียน ๆ ละ 4 คน มาประชุมเพื่อรับทราบนโยบายการดำเนินงานและการบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป

……………………………………….

(ทิชา แสงเล็ก/ข่าว)

(สุภาศิณี อำอินทร์/ภาพ)

26 กันยายน 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: