ดึง

October 8, 2014

สพฐ.แจ้ง ผอ.สพท.ทั่วประเทศ เดินหน้านำแนวปฏิบัติค่านิยม 12 ประกาศ พร้อมดึง

a7ajj6c9f756j5fjka5be.jpg

30ก.ย.2557 ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า ได้ทำหนังสือแจ้งไปยังผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ผอ.สพท.) ทั่วประเทศเพื่อให้โรงเรียนนำแนวปฏิบัติเกี่ยวกับค่านิยม 12 ประการไปสู่การปฏิบัติตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีนโยบายต้องการสร้างคนในชาติและประเทศให้มีความเข้มแข็งตามค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ โดยกำหนดแนวปฏิบัติ ดังนี้

1.ให้สถานศึกษาผนวกค่านิยมหลัก 12 ประการจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรม เช่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีการประกวดเล่าเรื่อง อ่านทำนองเสนาะ ท่องบทอาขยาน คัดลายมือ แต่งเพลง กาพย์ กลอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีกิจกรรมการเรียนรู้ตามแหล่งประวัติศาสตร์

2.ให้สถานศึกษาปลูกฝังและพัฒนาค่านิยมหลัก 12 ประการให้แก่นักเรียนอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง เน้นการปฏิบัติจริงในชีวิตประจำวัน จนเกิดเป็นพฤติกรรมที่ยั่งยืนโดยให้มีการพัฒนาและประเมินอย่างเข้มข้น โดยในแต่ละระดับช่วงชั้น ได้แก่ ช่วงชั้นที่ 1 ประถมศึกษาปีที่ 1-3 เน้นด้านการรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ความกตัญญู และการมีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ช่วงชั้นที่ 2 ป.4-ป.6 เน้นด้านซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนและมีความเข้มแข็งทั้งกายใจ ช่วงชั้นที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เน้นด้านรักษาวัฒนธรรมประเพณีไทย เข้าใจเรียนรู้ประชาธิปไตยที่ถูกต้อง และปฏิบัติตามพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และช่วงชั้นที่ 4 ม.4-ม.6 เน้นในด้านมีศีลธรรม รักษาความสัตย์ ดำรงตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม

3.ให้สถานศึกษากำหนดวิธีการเรียนรู้ค่านิยมหลักให้เหมาะสมกับวัยและศักยภาพผู้เรียน เช่น ระดับประถมศึกษาให้เรียนรู้ผ่านเพลง นิทาน หรือการศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เป็นต้น

ทั้งนี้ สพฐ.ได้จัดทำบทเพลงค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จะให้นายณเดชน์ คูกิมิยะ และ น.ส.อุรัสยา เสปอร์บันด์ หรือ ญาญ่า นักแสดงชื่อดังเป็นผู้ขับร้อง โดยบทเพลงดังกล่าวจะให้โรงเรียนนำไปเปิดทำกิจกรรมภายในโรงเรียน เช่น เต้นออกกำลังกาย หรือใช้ประกอบการแสดงจินตลีลา เป็นต้น ซึ่งเนื้อหาของบทเพลงจะมาจากค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ ส่วนการให้เด็กท่องบทอาขยานโรงเรียนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และเชื่อว่าเป็นการปลูกฝังให้เด็กมีคุณธรรมและจริยธรรมในอนาคต อย่างไรก็ตาม การออกแนวปฏิบัติในเรื่องนี้จะเป็นการกำหนดตัวชี้วัดด้านความดีความชอบของผู้บริหารและเขตพื้นที่การศึกษาด้วย

วันอังคารที่ 30 กันยายน 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

Advertisements
%d bloggers like this: