Home > ข่าวการศึกษา > สพป.สงขลา เขต ๑ จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ฯ

สพป.สงขลา เขต ๑ จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ฯ

October 11, 2014

657882.JPG

>สพป.สงขลา เขต ๑ โดย นายปราโมทย์ ส่งสิงห์ ได้จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ โดยมีการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการในระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนในสังกัด สพป.สงขลา เขต ๑ โรงเรียนเอกชน และโรงเรียนในสังกัดเทศบาลในเขตรับผิดชอบของ สพป.สงขลา เขต ๑ ณ โรงเรียนวิเชียรชม โรงเรียนแจ้งวิทยา โรงเรียนเทศบาล ๔ และโรงเรียนเทศบาล ๒ อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถในด้านวิชาการ ศิลปะการแสดง ทักษะด้านวิชาชีพและสิ่งประดิษฐ์ และเพื่อคัดเลือกตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันระดับภาคใต้ ระหว่างวันที่ ๑๐– ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ จังหวัดกระบี่ ต่อไป

>ทั้งนี้ ผอ.สพป.สงขลา เขต ๑ ได้มอบหมายให้ นายสมพงษ์ สุวรรณชาตรี นายวินิตย์ กรรไพเราะ และ นายวิชิต แก้วพิทักษ์ รอง ผอ.สพป.สงขลา เขต ๑ ตรวจเยี่ยมและกำกับดูแลสนามการแข่งขันทั้ง 4 สนาม ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

08 ตุลาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: