Home > ข่าวการศึกษา > ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๖

ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๖

October 12, 2014

659698.jpg

ประวัติส่วนตัวชื่อ นามสกุล นายสนอง สุดสะอาดวัน เดือนปีเกิด22 พฤศจิกายน 2504 อายุ 52 ปี 11 เดือน ภูมิลำเนาเดิมอ. แวงน้อย จ. ขอนแก่นที่อยู่ปัจจุบัน1/148 หมู่บ้านดวงดาว ต. เมืองพล อ. พล จ. ขอนแก่นบิดา-มารดานายก้อนทอง สุดสะอาด (เสียชีวิต) – นางเหรียญทอง สุดสะอาดภรรยา นางสุนีย์ สุดสะอาด อาชีพรับราชการครู สพป.ขอนแก่น เขต 3บุตร 1. นางสาวศมานันท์ สุดสะอาด อาชีพ อาจารย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2. นายธนพันธ์ สุดสะอาด อาชีพ วิศวกร บริษัทโตโยไทย คอร์เปอร์เรชันประวัติการศึกษาพ.ศ. 2525 ประกาศนียบัตรการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง) คณิตศาสตร์พ.ศ. 2526 ประกาศนียบัตรประโยคครูพิเศษมัธยม (พ.ม.) พ.ศ. 2529 ศึกษาศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) (ศษ.บ.)พ.ศ. 2540 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) พ.ศ. 2545 นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)ประวัติการสอบการศึกษา ลำดับที่ 1 ทุกระดับชั้นสอบบรรจุ ลำดับที่ 1สอบอาจารย์ใหญ่ ลำดับที่ 2สอบผู้อำนวยการโรงเรียน ลำดับที่ 3สอบรอง ผอ.สพท. ลำดับที่ 8สอบ ผอ.สพป. ลำดับที่ 8ประวัติการทำงานพ.ศ. 2525 ครูผู้สอน โรงเรียนบ้านมอญ อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิพ.ศ. 2536 ครูใหญ่ โรงเรียนบ้านกุดแคน อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิพ.ศ. 2539 ครูใหญ่ โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม อ.พล จ.ขอนแก่นพ.ศ. 2540 อาจารย์ใหญ่ โรงเรียนบ้านหนองหว้าสามัคคี อ.พล จ.ขอนแก่นพ.ศ. 2543 ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านประสุข อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมาพ.ศ. 2550 ผู้อำนวยการ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองจิก อ.พิมาย จ.นครราชสีมาพ.ศ. 2552 รอง ผอ.สพป. ขอนแก่น เขต 3พ.ส. 2557 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6การอบรมศึกษาดูงานพ.ศ. 2537 – 2557 ศึกษาดูงานที่ประเทศลาว, มาเลเซีย, เวียดนาม, ญี่ปุ่นพ.ศ. 2545 อบรมหลักสูตรวิทยากรจังหวัด โครงการประชาศึกษาและชุมชนสัมพันธ์ของ ป.ป.ช.พ.ศ. 2546 อบรมหลักสูตรวิทยากรเผยแพร่ประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญของสถาบันพระปกเกล้าพ.ศ. 2549 อบรมหลักสูตรผู้นำพรรคการเมืองยุคใหม่ของ กกต.พ.ศ. 2549 อบรมการเสริมสร้างค่านิยมเรื่องการประหยัดและการมีวินัยทางการเงินของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการพ.ศ. 2551 อบรมหลักสูตรโรงเรียนผู้นำการเปลี่ยนแปลงพ.ศ.2553 อบรมหลักสูตร การบริหารจัดการงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ ของ สพฐ.พ.ศ.2553 ประชุมสัมมนา เรื่อง มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพของสำนักงานเลขาธิการ คุรุสภาพ.ศ.2554 อบรมพัฒนาศักยภาพเชิงวิชาการ สำหรับรอง ผอ. สพท. ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชพ.ศ.2554 อบรมหลักสูตรสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงของ ก.ค.ศ.พ.ศ.2555 อบรมหลักสูตรการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายการศึกษาของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาพ.ศ. 2557 อบรมหลักสูตรผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาการเป็นวิทยากรวิทยากรหลักสูตร การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันการทุจริต ของ ป.ป.ช.วิทยากรโครงการนิสิต นักศึกษากับการเรียนรู้และพัฒนาการเมืองภาคประชาชนวิทยากรให้ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับการถ่ายโอนการศึกษาวิทยากรโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกระบวนการเลือกตั้งโดยองค์กรชุมชนวิทยากรพี่เลี้ยงอบรม ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษาวิทยากร การมีส่วนร่วมของประชาชนในยุคปฏิรูปการเมืองวิทยากรอบรมโครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วมของประชาชน ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นวิทยากรอบรมการเขียนผลงานทางวิชาการร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ นครราชสีมา วิทยากรโครงการตำรวจหมู่บ้าน ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาวิทยากรโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของนิสิต นักศึกษา ในการเลือกตั้งท้องถิ่นวิทยากรค่ายเยาวชนเพื่อการเรียนรู้ประชาธิปไตย จังหวัดนครราชสีมาวิทยากรอบรมงานการเงิน บัญชี พัสดุ ของสพป. ขอนแก่น เขต3วิทยากรการบริหารการศึกษาในยุค AEC ของวิทยาลัยบัณฑิตเอเชียวิทยากรอบรมให้ความรู้องค์คณะบุคคลทางการศึกษาผลงานที่ประสบผลสำเร็จครูดีเด่นของสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดชัยภูมิบุคลากรดีเด่น ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา ของสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดนครราชสีมา ครูผู้ประพฤติปฏิบัติตนมีจรรยามารยาทดีเด่น สายผู้บริหาร จากสำนักงานครุสภาอำเภอชุมพวงเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” ของคุรุสภารางวัล “คุรุสดุดี” ของคุรุสภา โรงเรียนบ้านหนองหว้าสามัคคี อ.พล ได้รับรางวัลชมเชย โรงเรียนดีเด่นขนาดเล็กของ สปจ.ขอนแก่น ปี 2541โรงเรียนบ้านประสุข อ.ชุมพวงได้รับรางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง จากสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดนครราชสีมา ปี 2547 และ ปี 2548ได้รับเกียรติบัตรกระทรวงศึกษาธิการ รางวัลชมเชยโรงเรียนพระราชทาน ระดับประถมศึกษา ขนาดกลาง ปี 2547 และปี 2548ได้รับเกียรติบัตรกระทรวงศึกษาธิการ รางวัลชมเชยโรงเรียนพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา ขนาดเล็ก ปี 2549ได้รับรางวัลโรงเรียนต้นแบบธนาคารขยะรีไซเคิล ระดับจังหวัด จากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดนครราชสีมา ปี 2549โรงเรียนต้นแบบการฝึกปฏิบัติหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ปี 2549ได้รับเกียรติบัตรโรงเรียนคุณธรรมชั้นนำ ของ สพท. นครราชสีมา เขต 7 พ.ศ. 2550ได้รับเกียรติบัตรโรงเรียนแหล่งเรียนรู้สุขภาพ เด็กไทยทำได้ ของศูนย์อนามัยที่ 5 พ.ศ. 2550ปรับปรุงภูมิทัศน์ สร้างอาคารเรียน 1 หลัง สร้างรั้วรอบโรงเรียน สร้างโรงอาหาร รวมมูลค่า 4,000,000 บาท (สี่ล้านบาท)โดยจัดหาผ้าป่าการศึกษา ไม่พึ่งงบประมาณทางราชการโรงเรียนชุมชนบ้านหนองจิก อ.พิมายสร้างหอประชุม มูลค่า 2,400,000 บาท (สองล้านสี่แสนบาท)โดยเงินบริจาคและผ้าป่าเพื่อการศึกษาโรงเรียนได้รับการรับรองมาตรฐาน จาก สมศ. ในการประเมินรอบที่สอง พ.ศ. 2551โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เป็น โรงเรียนประเภท 1 เข้าโครงการโรงเรียนผู้นำการเปลี่ยนแปลง เพื่อรองรับการกระจายอำนาจสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 3บริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก เพื่อเสริมสร้างคุณภาพและประสิทธิภาพทางการศึกษาโดยยุบเลิกโรงเรียนจำนวน 12 โรง ควบรวม จำนวน 13 โรง รูปแบบเครือข่าย 4 เครือข่าย จำนวน 13 โรง ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทำให้ผลการทดสอบระดับชาติ O-NET ปีการศึกษา 2555-2556 เพิ่มขึ้นส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทำให้ผลการทดสอบระดับชาติ NT ปีการศึกษา 2555-2556 มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ย สพฐ.

12 ตุลาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: