Home > ข่าวการศึกษา > รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตฯในจังหวัดตราด

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตฯในจังหวัดตราด

October 18, 2014

661990.JPG

พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความคืบหน้าการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมและตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการบวร บ้าน- วัด – โรงเรียน ณ จังหวัดตราด ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ. มีนโยบายขยายผลโครงการการจัดศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมสำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีทางการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเฉลิมพระเกียรติ จากพระราชวังไกลกังวล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ให้มีผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ครบรอบ 87 พรรษา วันที่ 5 ธันวาคม 2557

รมช.ศธ. กล่าวว่า การตรวจเยี่ยมความคืบหน้าการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในครั้งนี้เป็นการลงพื้นที่ ณ โรงเรียนบ้านนาเกลือ โรงเรียนวัดตะกาง โรงเรียนบ้านทุ่งไก่ดัก และโรงเรียนวัดวิเวกวราราม (ศุภกิจวิบูลอุปถัมภ์) ถือเป็นการช่วยแก้ไขปัญหาแก้ปัญหาด้านการจัดการศึกษา ในโรงเรียนขนาดเล็กที่ประสบปัญหาครูไม่ครบชั้น ครูสอนไม่ตรงสาขาวิชาเอก และครูบางส่วนสอนโดยไม่ใช้สื่อ ขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์ ทำให้นักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็กขาดโอกาสและความเท่าเทียมกับนักเรียนในโรงเรียนขนาดใหญ่หรือโรงเรียนในเมือง เพื่อให้การดำเนินการขยายผลโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมบรรลุตามวัตถุประสงค์ ทั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษาตราด ได้ดำเนินการอบรมขยายผลสำหรับผู้บริหารโรงเรียนและครูโรงเรียนขนาดเล็ก โดยดำเนินการจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้ทันในภาคเรียนที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2557 เป็นต้นไป

17 ตุลาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: