Home > ข่าวการศึกษา > นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒

นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒

October 20, 2014

661066.jpg

ประวัติ นายอโณทัย ไทยวรรณศรี คู่สมรส นางจิราพร ไทยวรรณศรี

ตำแหน่งนักวิชาการชำนาญการ สพป.พิษณุโลก เขต ๑

บุตร-ธิดา นายกานต์ ไทยวรรณศรี กำลังศึกษาชั้น ม.๕ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม

นางสาวไอริณ ไทยวรรณศรี กำลังศึกษาชั้น ม.๔ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ประวัติการศึกษา

โรงเรียนวัดศรีวิสุทธารามฯ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

โรงเรียนพิษณุโลกศึกษา(ม.ศ.๓) อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

โรงเรียนพิษณุโลกพิษณุโลกพิทยาคม(ม.ศ.๕) อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

การศึกษาบัณฑิต(คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก

ประกาศนียบัตรบัณฑิตอาสาสมัคร(บ.บอ.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ศึกษาศาสตร์บัณฑิต(บริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

การศึกษามหาบัณฑิต(บริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยนเรศวร

ปัจจุบันกำลังศึกษาระดับการศึกษาดุษฎีบัณฑิต(บริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยนเรศวร ประสบการณ์การทำงาน

ปี ๒๕๒๙ อาจารย์ ๑ ระดับ ๓ โรงเรียนบ้านหนองเม็ก สปจ.อุบลราชธานี

ปี ๒๕๓๐-๒๕๓๖ นักวิชาการศึกษา อำเภอเมืองสมุทรสงคราม , อำเภอวัดโบสถ์ , อำเภอวังทอง

ปี ๒๕๓๖-๒๕๔๒ นักวิชาการศึกษา สนง.ศธจ.พิษณุโลก

ปี ๒๕๔๒-๒๕๔๖ ศึกษาธิการอำเภอวชิรบารมี จ.พิจิตร , อำเภอทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ ,

อำเภอชาติตระการ จ.พิษณุโลก

ปี ๒๕๔๗-๒๕๕๐ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต ๓

ปี ๒๕๕๐-๒๕๕๒ รอง.ผอ.สพท.รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลกเขต ๓

ปี ๒๕๕๒-๒๕๕๗ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๑ รางวัล/การยกย่องระดับชาติ

ปี ๒๕๕๕ เกียรติบัตรและโล่รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ชนะเลิศเหรียญทองระดับชาติ

ประเภท รอง.ผอ.สพป. ด้านวิชาการยอดเยี่ยม

ปี ๒๕๕๕ เกียรติบัตรและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ คุรุสดุดี

ปี ๒๕๕๕ เกียรติบัตรและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ หนึ่งแสนครูดี

ปี ๒๕๕๖ เกียรติบัตรและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ข้าราชการพลเรือนดีเด่น

ปี ๒๕๕๖ เกียรติบัตร ศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยนเรศวร รางวัลระดับชาติของหน่วยงาน

ปี ๒๕๕๓ เกียรติบัตร สพป.ที่มีการบริหารจัดการที่ดีส่งผลการทดสอบระดับชาติ NTและ O-NET

สูงกว่าระดับชาติทุกกลุ่มสาระที่สอบ

ปี ๒๕๕๔ เกียรติบัตร สพป. มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกันคุณภาพผู้เรียน (NT)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สูงกว่าระดับประเทศอันดับที่ ๙

ปี ๒๕๕๕ เกียรติบัตร สพป.ที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ(O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ

ปี ๒๕๕๕ เกียรติบัตรรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) เหรียญเงินระดับชาติ ประเภท

สพป.ด้านบริหารจัดการยอดเยี่ยม

ปี ๒๕๕๖ เกียรติบัตรรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS)เหรียญทองระดับชาติ

ปี ๒๕๕๖ เกียรติบัตร สพท.ที่มีผลการบริหารจัดการกลยุทธ์ ระดับดีเยี่ยม ของ สพฐ.

ปี ๒๕๕๖ เกียรติบัตรที่มีผลการบริหารจัดการตามมาตรฐานของ สพท. ระดับดีมาก ของ สพฐ. ผลงานเขียน/งานวิจัย/คณะทำงาน

คู่มือการพัฒนาครูด้วยระบบ E-Training ตามโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ (สพค.สพฐ.)

คู่มือการประกวดผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ให้ได้รางวัล OBEC AWARDS(สพร.สพฐ.)

หนังสือนวัตถกรรมการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก(สนผ.สพฐ.)

แผนยุทธศาสตร์กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา(สกก.สพฐ.)

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก(สนผ.สพฐ.)

หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรง

ตำแหน่งศึกษานิเทศก์/รอง.ผอ.สพท./ผอ.สพท.(สพค.สพฐ.)

งานวิจัยและพัฒนารูปแบบการประเมินเพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

มีและเลื่อนวิทยฐานะสำหรับผลงานเชิงประจักษ์(สพร.สพฐ.)

งานวิจัยสามทศวรรษโรงเรียนขนาดเล็กในประเทศไทย(สนผ.สพฐ.)

งานวิจัยการบริหารงานบุคคลเพื่อรองรับการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กในอนาคต(สนผ.สพฐ.)

เลขานุการศูนย์เครือข่ายภูมิภาคภาคเหนือโครงการพัฒนาครูกลุ่มวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา

การศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ บรรณารักษ์และแนะแนว(สพค.สพฐ.)

15 ตุลาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: