Home > ข่าวการศึกษา > นายธนู นูนน้อย ผอ.สพม. ๑๕(นราธิวาส ปัตตานีและยะลา) ปฏิบัติภารกิจแรกก่อนนำนโยบายสู่การปฏิบัติด้านการศึกษา คือการเดินทางคารวะรายงานตัวกับพ่อเมืองนราธิวาส และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา

นายธนู นูนน้อย ผอ.สพม. ๑๕(นราธิวาส ปัตตานีและยะลา) ปฏิบัติภารกิจแรกก่อนนำนโยบายสู่การปฏิบัติด้านการศึกษา คือการเดินทางคารวะรายงานตัวกับพ่อเมืองนราธิวาส และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา

October 22, 2014

663339.jpg

วันที่ 20 ตุลาคม 2557 เวลา 10.30 น. นายธนู นูนน้อย ผอ.สพม. 15 พร้อม นายสามารถ รังสรรค์ รอง ผอ.สพม. 15 และ ข้าราชการในสังกัด สพม. 15 เดินทางเข้าเยี่ยมคารวะนายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เพื่อรายงานตัวกับท่านพ่อเมืองนราธิวาส ในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกล่าวภายหลังการหารือว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 มีพื้นที่รับผิดชอบโรงเรียนมัธยมศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งมีพื้นที่ระยะทางกว้างมาก ควรมีการแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์ด้านการศึกษากับทุก ๆ โรงเรียน และทุกโรงเรียนควรมี Best อย่างน้อย 1 ชิ้น เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกันและกัน ทั้งนี้ท่านขอให้ ผอ.สพม.15 คนใหม่ นายธนู นูนน้อย ได้ร่วมกันพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาให้สูงเท่าเทียมกับโรงเรียนมัธยมศึกษาที่มีชืี่อเสียงให้จงได้ ณ ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส อ.เมือง จ.นราธิวาส

ทั้งนี้ ได้ แวะทักทาย พ.อ.วริทธิ์ เสือยาง หน.วส.912 (คนใหม่) และคณะ ซึ่งเดินทางมารายงานตัวกับ นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเช่นเดียวกัน

แวะเยี่ยม นายไสว ชินพงษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้ทักทายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน ณ วิทยาลัยชุมชนจังหวัดนราธิวาส อ.เมือง จ.นราธิวาส เดินทางพบ นายซาฟีอี เจ๊ะเลาะ ประธานกรรมการอิสลามจังหวัดนราธิวาส เพื่อแนะนำตัวเอง และหน่วยงาน สพม. 15 เพื่อการช่วยเหลือและร่วมกันพัฒนางานด้านการศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ก้าวหน้าต่อไป ในการนี้ มีนายยาพา วัจนเลิศกุล เลขานุการฯ และ นายรุสดีย์ ดอหะ ผู้ช่วยเลขานุการ ให้การต้อนรับ ณ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส

ในการนี้ นายสุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการ ศว.นราธิวาส ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส พร้อมข้าราชการ เดินทางขอเข้าพบ นายธนู นูนน้อย ผอ.สพม. 15 คนใหม่ เพื่อแสดงความยินดีกับตำแหน่ง ในนามของ สพม. 15 (นราธิวาส ปัตตานีและยะลา) ขอขอบคุณท่านมา ณ โอกาส นี้ ณ ห้อง ผอ.สพม. 15 (จิดาภา สุวรรณกูฏ ภาพ/ข่าว)

21 ตุลาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: