Home > ข่าวการศึกษา > เผยแพร่ผลงานวิชาการของนางสาววลัญลักษณ์ ชูกลิ่น ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการโรงเรียนคลองต้นไทร(สุขล้อมอุทิศ)

เผยแพร่ผลงานวิชาการของนางสาววลัญลักษณ์ ชูกลิ่น ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการโรงเรียนคลองต้นไทร(สุขล้อมอุทิศ)

October 27, 2014

เรื่องที่ศึกษา : เอกสารประกอบการสอนรำวงมาตรฐาน เพลงดอกไม้ของชาติและเพลงหญิงไทยใจงาม

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ผู้ศึกษา : นางสาววลัญลักษณ์ ชูกลิ่น ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการโรงเรียนคลองต้นไทร

(สุขล้อมอุทิศ) สำนักงานเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร

ปีที่ศึกษา : 2556 บทคัดย่อ การสร้างและพัฒนาเอกสารประกอบการสอนรำวงมาตรฐาน เพลงดอกไม้ของชาติ และเพลงหญิงไทยใจงาม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างและพัฒนาเอกสารประกอบการสอนรำวงมาตรฐาน เพลงดอกไม้ของชาติ และเพลงหญิงไทยใจงาม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของคะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนจากการใช้เอกสารประกอบการสอนรำวงมาตรฐาน 3) เปรียบเทียบทักษะการรำของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยเอกสารประกอบการสอนรำวงมาตรฐาน เพลงดอกไม้ของชาติ และเพลงหญิงไทยใจงาม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนคลองต้นไทร (สุขล้อมอุทิศ) สำนักงานเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 จำนวน 33 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ เอกสารประกอบการสอน แผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบประเมินทักษะการรำ

ผลการศึกษาพบว่า

1. เอกสารประกอบการสอนรำวงมาตรฐาน เพลงดอกไม้ของชาติ และเพลงหญิงไทยใจงาม ที่สร้างขึ้น โดยประสิทธิภาพมีค่าเท่ากับ 82.03/88.48 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่กำหนดไว้

2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการสอน รำวงมาตรฐาน เพลงดอกไม้ของชาติ และเพลงหญิงไทยใจงาม แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 26.55 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) มีค่าเท่ากับ 0.97 ซึ่งสูงกว่าก่อนเรียนโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 19.73 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) มีค่าเท่ากับ 2.39

3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีคะแนนทักษะการรำก่อนเรียน และคะแนนทักษะการรำหลังเรียนแตกต่างกันจริง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยนักเรียนมีคะแนนทักษะการรำก่อนเรียน มีค่าเฉลี่ยร้อยละ เท่ากับ 47.67 และมีคะแนนทักษะการรำหลังเรียน มีค่าเฉลี่ยร้อยละเท่ากับ 85.85 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ก่อนเรียนสูงกว่าหลังเรียน ‹ การประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การจ้างก่อสร้างอาคารโรงอาหาร ๓๐๐ ที่นั่ง เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นางพัชรี ชาตะวิทยากูล โรงเรียนสทิงพระวิทยา อ.สทิงพระ จ.สงขลา ›

อาทิตย์, 26 ตุลาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: