Home > ข่าวการศึกษา > สพป.ยะลา เขต ๓ จัดกิจกรรมทัศนศึกษาดูงานการจัดการศึกษาแหล่งชุมชนพหุวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่ประชาคมอาเซียน

สพป.ยะลา เขต ๓ จัดกิจกรรมทัศนศึกษาดูงานการจัดการศึกษาแหล่งชุมชนพหุวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่ประชาคมอาเซียน

October 29, 2014

665988.jpg

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ศึกษาดูงานการจัดการศึกษาแหล่งชุมชนพหุวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่ประชาคมอาเซียน ระหว่างวันที่ 18 – 24 ตุลาคม 2557 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ที่ตั้งอยู่ในตะเข็บพรมแดนไทย

นายโกมุท รุยอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 กล่าวว่า การจัดโครงการศึกษาดูงานการจัดการศึกษาและแหล่งชุมชนพหุวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคคลสู่ประชาคมอาเซียน ครั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลง ในการรองรับเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2557 อันจะทำให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้าน ตลอดจนสร้างความเข้มแข็งทางการศึกษาที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมในการอยู่ร่วมกันในสังคมท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรม สร้างจิตสำนึกในความรักชาติมากขึ้น พร้อมทั้งเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้บริหารสถานศึกษาข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ที่ทำผลงานดีเด่นและยกระดับคุณภาพการศึกษาในกับเขตพื้นที่การศึกษาในรอบปีที่ผ่านมา

นายโกมุท รุยอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 กล่าวอีกว่า ผลของการศึกษาดูงาน จะเห็นได้ว่าผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สามารถนำแนวคิดและหลักการบริหารจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 มาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการของเขตพื้นที่การศึกษาในเรื่อง เครือข่ายคุณภาพการศึกษา การให้ความสำคัญในการพัฒนาภาษาของผู้บริหารสถานศึกษา และการบูรณาการโครงการให้สอดคล้องกับตัวนักเรียนตามบริบทพื้นที่เป็นสำคัญ นอกจากนี้แล้วสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะล เขต 3 ขอขอบคุณคณะจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ที่ได้ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

เกสรี ปชส.สพป.ยะลา เขต 3 ภาพ/ข่าว

28 ตุลาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: