Home > ข่าวการศึกษา > ข่าว สพป. ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๗

ข่าว สพป. ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๗

October 30, 2014

สพป.ระยอง เขต 1 เปิดอบรมการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง

667142.jpg

29 ตค.57 นายเฉลียว ราชบุรี รอง ผอ.สพป.ระยอง เขต 1 ประธานเปิดการอบรมพัฒนาการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง ให้กับครูผู้สอนในสังกัด สพป.ระยอง เขต 1 เพื่อสนองนโยบาย สพฐ.ในการส่งเสริมคุณธรรม และสร้างจิตสำนึกความเป็นไทยให้เด็กและเยาวชนได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ความเป็นไทย เรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นไทยจากประวัติศาสตร์ชาติไทย ให้เป็นรูปธรรมด้วยการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมืองให้เข้มข้น โดยมีนางช่อชะบา ชื่นบาน รอง ผอ.สพป.ระยอง เขต 1 ผู้รับผิดชอบกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล ร่วมดำเนินการจัดการอบรมในครั้งนี้ คณะวิทยากรจาก คณะศึกษานิเทศก์, ครูวิทยากรแกนนำ ของ สพป.ระยอง เขต 1 พร้อมกันนี้ได้รับความร่วมมือจาก นายปัญจนอง วงศ์บุปผา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตะพงนอก และคณะครูในโรงเรียน ที่อำนวยความสะดวกด้านสถานที่ในการจัดการอบรมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมรังษีปิยะธำรงค์ โรงเรียนวัดตะพงนอก

สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 พัฒนาการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง

666987.JPG

วันที่ 29 ตุลาคม 2557 นายไพรัช มณีโชติ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง” ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาครูผู้สอนในการจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง เพื่อนำไปพัฒนาผู้เรียน ในการสร้างจิตสำนึกความเป็นไทย รับรู้และเข้าใจถึงรากเหง้าของความเป็นไทย และดำเนินการตามนโยบายด้านการจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์และหน้่ที่พลเรืองของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนของชาติได้เรียนรู้ เข้าใจในประวัติศาสตร์ ความเป็นไทย รักชาติ ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความปรองดองสมานฉันท์ เพื่อสันติสุขในสังคมไทย

สพป.ลพบุรีเขต 2 จัดโครงการฝึกอบรม คุณธรรมสร้างครู ครูสร้างเด็ก เด็กสร้างชาติ

666887.JPG

เวลา 9.00 น. วันที่ 28 ตุลาคม 2557 ดร.ต่อศักดิ์ บุญเสือ ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมตามโครงการคุณธรรมสร้างครู ครูสร้างเด็ก เด็กสร้างชาติ วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในสถานศึกษาให้เข้มแข็งและครอบคลุม เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา นำกระบวนการคุณธรรม จริยธรรมไปใช้ในการปลูกฝังนักเรียนและเยาวชนให้เกิดศรัทธาเลื่อมใส ตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรมในจิตใจของเยาวชนและสามารถนำกระบวนการความรู้ตามหลักธรรมไปประยุกต์ ในชีวิตประจำวัน อนึ่งเวลา 13.00 ดร.ต่อศักดิ์ บุญเสือ ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 และผู้รับการฝึกอบรมให้การต้อนรับ ท่านปราโมทย์ โชติมงคล ผอ.ศูนย์ รร. คุณธรรม อดีตประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน บรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่องการพัฒนาคุณธรรมตามค่านิยม 12 ประการ ระยะเวลาการฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 28 – 29 ตุลาคม 2557 ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 375 คน วิทยากรการฝึกอบรม อาจารย์ สมปอง ใจดีเฉย ผอ.อรรณพ คงสมนาม และคณะ ณ. ค่ายลูกเสือป่าสักแคมป์ อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ………งานประชาสัมพันธ์..ภาพ/ รายงาน

29 ตุลาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: