Home > ข่าวการศึกษา > พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ร.ร.ขนาดเล็ก สพป.ชุมพร เขต ๑

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ร.ร.ขนาดเล็ก สพป.ชุมพร เขต ๑

October 30, 2014

666984.JPG

วันที่ 29 ตุลาคม 2557 เวลา 09.00 น. นายปฐม สาธิตานนท์ รอง ผวจ.ชุมพร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ร.ร.ขนาดเล็ก สพป.ชุมพร เขต 1 โดยมี นายวัลลพ สงวนนาม ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 กล่าวรายงาน ณ โรงแรมชุมพรการ์เดนส์

สืบเนื่องจากข้อสั่งการของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เกี่ยวกับเรื่องที่ต้องเร่งรัดดำเนินในประเด็นด้านการศึกษา เรื่อง การขาดแคลนครูใน ร.ร.พื้นที่ห่างไกล รวมทั้งการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็ก เช่น การพัฒนาการเชื่อมโยงการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม โดยเชื่อมต่อกับโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ต่อมาฝ่ายสังคมจิตวิทยา คณะรักษาความสงบแห่งชาติพิจารณาให้มีการศึกษา และขยายผลโครงการ การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมไปยังพื้นที่อื่น ๆ อีกทั้งเป็นโครงการที่เกิดขึ้นตามแนวพระราชดำริ เพื่อให้การดำเนินการโครงการมีผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว และเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 5 ธันวาคม 2557 ครบ 87 พรรษา

สพป.ชุมพร เขต 1 ได้ดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ สพฐ.กำหนด เพื่อขยายผลการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมสำหรับ ร.ร.ขนาดเล็กในสังกัด จำนวน 59 ร.ร. ให้เกิดเป็นรูปธรรมมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ โดย สพป.ชุมพร เขต 1 ได้กำหนดยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานขยายผลโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม สพป.ชุมพร เขต 1 กำหนดเป็น 4 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ขับเคลื่อนนโยบาย มีการสำรวจข้อมูล ICT, การสร้างความตระหนักรับรู้การขับเคลื่อนนโยบาย 4 แผน ของ สพฐ. ระยะที่ 2 การเลือกแนวทางที่เหมาะสม โดยมีการวิเคราะห์ตนเอง กำหนดทางเลือกการจัดทำแผนขับเคลื่อน การเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อม และเรียนรู้รายสัปดาห์การจัดทำแผนการจัดการ ระยะที่ 3 การดำเนินงานมุ่งสู่คุณภาพด้วยการกำหนดเป้าหมายและการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้สูงขึ้น และ ระยะที่ 4 การนิเทศ ติดตามอย่างต่อเนื่อง

กิจกรรมในวันนี้ อยู่ในระยะที่ 3 ของการดำเนินงานมุ่งสู่คุณภาพ โดยมีผู้ร่วมกิจกรรมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ประกอบด้วย

ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน ร.ร.ขนาดเล็กทุกคน จำนวน 59 โรง และประธ่านคณะกรรมการสถานศึกษา ร.ร.ขนาดเล็ก รวมทั้งหมด จำนวน 400 คน โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 87 พรรษา, 2. สร้างความตระหนักและความสำคัญของการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมมุ่งสู่คุณภาพในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ร.ร.ขนาดเล็กของ สพป.ชุมพร เขต 1 และ 3. เพื่อยกระดับคุณภาพการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ ร.ร.ขนาดเล็ก ของ สพป.ชุมพร เขต 1 ให้สูงขึ้น

ประธาน ขอให้ผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน โดยเฉพาะผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู ร.ร.ขนาดเล็ก ที่มาร่วมทำบันทึกข้อตกลงในวันนี้ ได้ยึดแนวทางการขับเคลื่อนจากบันทึกข้อ่ตกลงระหว่าง ร.ร. และ เขตพื้นที่ ไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมอย่างจริงจัง เพื่อส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนและคุณภาพการจัดการศึกษาของเขตพื้นที่อย่างแท้จริง>

ภาพ/ข่าว วิภารัตน์ กวาวหนึ่ง

29 ตุลาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

%d bloggers like this: