Home > ข่าวการศึกษา > คุรุสดุดี ประจำปี ๒๕๕๗ เนื่องในวันครูโลก

คุรุสดุดี ประจำปี ๒๕๕๗ เนื่องในวันครูโลก

November 3, 2014

667136.jpg

ครูผู้สอนระดับปฐมวัย นางกิติมา ศิริบุตร ครูโรงเรียนบ้านถ่อน(คุรุราษฎร์สามัคคี) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต 2 ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2557 เนื่องในวันครูโลก ครูกิติมา ศิริบุตร เป็นครูผู้ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ สามารถเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นที่เคารพยกย่องอย่างสูงของศิษย์และบุคคลทั่วไป สมกับเป็นปูชนียบุคคล และมีความเสียสละ อุทิศตนเพื่อประโยชน์แก่วิชาชีพ “ครูต้องประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ทั้งทางกาย วาจา และจิตใจ” เป็นข้อที่เด่นชัดที่สุด เนื่องจากครูปฐมวัยเป็นบุคคลที่ใกล้ชิดกับเด็กและเด็กจะเลียนแบบบุคลิกลักษณะและพฤติกรรมต่างๆ ด้วยเหตุที่เด็กปฐมวัยยังเป็นเด็กเล็ก ดังนั้นหน้าที่หลักของครูปฐมวัยต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นแม่พิมพ์ที่ดี สมกับคำที่ว่า “ครูอย่างไร นักเรียนเป็นอย่างนั้น” ข้าพเจ้าเป็นครูสอนปฐมวัยตั้งแต่ปี พ.ศ.2539 รักศิษย์ ทุกคนเสมือนลูกและมีคติประจำตัวว่า “เด็กทุกคนจะเป็นลูกใครไม่สำคัญ ลูกศิษย์ฉันนั้นคือลูก ด้วยรักและพันผูกจะสอนลูกเป็นคนดี” ในการเป็นครูได้น้อมนำพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงเป็น“ครูแห่งแผ่นดิน”มาเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิต และการทำงาน ซึ่งส่งผลให้เกิดเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ทั้งกาย วาจา และจิตใจ

ผลงานครูกิติมา ศิริบุตร

-รางวัล “คุรุสดุดี” ประจำปี 2557 โดย คุรุสภา

– รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2556 กลุ่มสาระการเรียนรู้ปฐมวัย โดย คุรุสภา

-ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี”ประจำปี 2554 โดย คุรุสภา

-รางวัลเหรียญทอง ระดับชาติ ในการแข่งขันรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครูผู้สอน

ยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ปี 2555

-รางวัลเหรียญทอง ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในการแข่งขันรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC

AWARDS) ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านบริหารการจัดการปี 2556

– รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ “ครูดีในดวงใจ” ระดับปฐมวัย ครั้งที่ 12 พ.ศ.2558 ครั้งที่ 11 พ.ศ. 2557

-รางวัลผลงาน “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2556

ชื่อผลงาน “การกระตุ้นพัฒนาการทางภาษาด้วยการอ่านคำพื้นฐานระดับปฐมวัย โดยใช้สื่อผสม”

โดยคุรุสภา

– รางวัลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาดีเด่นตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ ประเภทครูผู้สอน

-ได้รับการคัดเลือก “ครูฯผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษาเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ ประจำปี พ.ศ.2557

โดย สกสค.

– ได้รับรางวัล “ครูดีที่หนูรัก” โครงการครูดีมีทุกวัน ระดับจังหวัด ประจำปี 2557โดย สกสค.

-รางวัลชนะเลิศ โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ ระดับจังหวัด ประเภทสื่อ – นวัตกรรมทางการศึกษา

-รางวัลชนะเลิศ โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ ระดับจังหวัด ประเภทสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระดับปฐมวัย

– รางวัลครูผู้ฝึกสอน การเล่านิทานพื้นบ้านอาเซียน ระดับอนุบาล รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง อันดับ 1

ประกวดแข่งขันกิจกรรมสัปดาห์อาเซียน (ASEAN WEEK 2013) ประจำปี 2556

-รางวัลครูผู้ฝึกสอน การปั้นดินน้ำมัน ระดับอนุบาล รางวัลเหรียญทองและเหรียญเงิน ประจำปี 2553

ถึงปี 2555

– ครูแกนนำปฐมวัยระดับสูง (Master Teachers) บุคคลต้นแบบการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ปี 2544 โดย สปช. ……. ชุลีพร/รายงาน

29 ตุลาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: