Home > ข่าวการศึกษา > สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ พัฒนาการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง

สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ พัฒนาการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง

November 3, 2014

668404.JPG

***///การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง เป็นการนำนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) สู่การปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมเด็กและเยาวชนในชาติให้มีความรู้ ความเข้าใจในประวัติศาสตร์ ความเป็นไทย รักชาติ ศาสนา เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และเป็นพลเมืองที่ดีในระบบประชาธิปไตย มีความปรองดอง สมานฉันท์ เพื่อสร้างสันสติสุขในสังคมไทย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการขยายผลการพัฒนาการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมืองแก่ผู้บริหาร ครูผู้สอน เพื่อนำแนวการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไปใช้ต่อไป

***/// และเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2557 ดร.เบ็ญจลักษณ์ น้ำฟ้า ที่ปรึกษาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ การอบรมตามโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง ณ ห้องประชุมอาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช กลุ่มเป้าหมาย ผู้บริหารสถานศึกษา ครูวิชาการ ครูผู้สอนหน้าที่พลเมือง ครูผู้สอนประวัติศาสตร์ และผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 660 คน อบรม จำนวน 5 วัน โดยมีวิทยากรประกอบด้วยรศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ ผู้อำนวยการอาศรมวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ , ผศ.ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช และคณะวิทยากรแกนนำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4

***///วัตถุประสงค์เพื่ออบรมเชิงปฏิบัติการผู้อำนวยการสถานศึกษา ครูวิชาการ ครูผู้สอนหน้าที่พลเมือง และครูผู้สอนประวัติศาสตร์ ทุกโรงเรียนมีความรู้ความเข้าใจในนโยบายการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง และสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมืองทุกโรงเรียน ภาพข่าว//สุวคนธ์ บัวรัตนกาญจน์ นักประชาสัมพันธ์ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4

01 พฤศจิกายน 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: