Home > ข่าวการศึกษา > สพป.ปราจีน เขต ๑ เตรียมพร้อมจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔

สพป.ปราจีน เขต ๑ เตรียมพร้อมจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔

November 5, 2014

669455.jpg

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 นายดำเนิน เพียรค้า ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 เป็นประธานการในประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขัน/ประกวด/คัดเลือก นักเรียนตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษาเข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 จำนวน 200 คน ณ ห้องประชุมสมานฉันท์ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 “ศิลปหัตถกรรม นำสมรรถนะเด็กไทย ก้าวไกลสู่สากล” เพื่อเป็นเวทีให้เด็กและเยาวชนได้แสดงออกซึ่งศักยภาพ สุนทรียภาพและกิจกรรมสร้างสรรค์ ตลอดจนสนับสนุนส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษาได้ใช้ความรู้ ความสามารถ ในการพัฒนาการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ซึ่งจะจัดการแข่งขันระดับ เขตคุณภาพการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษาระดับภาค และระดับชาติ เพื่อให้การเตรียมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ผลการประชุมสรุป ดังนี้ 1. ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขัน วันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09.00 น. ระดับชั้นปฐมวัย, ป.1 – 6 เวลา 13.00 น. ระดับชั้น ม.1-3 และเรียนร่วม 2. จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษาฯ วันที่ 8 – 9 พฤศจิกายน 2557 ที่โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี และโรงเรียนเมืองปราจีนบุรี 3. วันที่ 8 พฤศจิกายน 2557 แข่งขัน ปฐมวัย, ป.1 – 6, วันที่ 9 พฤศจิกายน 2557 แข่งขัน ม.1 – 3 และเรียนร่วม 4. วันที่ 17 -19 ธันวาคม 2557 แข่งขันระดับภาค ที่จังหวัดนนทบุรี สำหรับการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2557 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2557 แข่งขันชั้น อนุบาล ป.1 – 6 และวันที่ 9 พฤศจิกายน 2557 แข่งขันชั้น ม.1 – 3, การศึกษาพิเศษ โดยโรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 8 กลุ่มสาระ 1. ปฐมวัย 2. ภาษาไทย 3. คณิตศาสตร์ 4. วิทยาศาสตร์ 5. สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม 6. การงานอาชีพและเทคโนโลยี 7. ภาษาต่างประเทศ 8. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และโรงเรียนเมืองปราจีนบุรี 1. สุขศึกษาและพลศึกษา 2. ศิลปะ 3. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และ 4. การศึกษาพิเศษ (กลุ่มโรงเรียนเรียนร่วม) อ่านข่าว สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ได้ที่นี่… http://www.prachin1.net/e-news/ReNews.php?reNews=112

04 พฤศจิกายน 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: