Home > ข่าวการศึกษา > ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) การก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช. ๑๐๕/๒๙ ปรับปรุง ( ๒ ชั้น ๔ ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) การก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช. ๑๐๕/๒๙ ปรับปรุง ( ๒ ชั้น ๔ ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง

November 10, 2014

การก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช. 105/29 ปรับปรุง ( 2 ชั้น 4 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง )

1. ความเป็นมา

ด้วยโรงเรียนขณะนี้มีอาคารเรียนไม่เพียงพอต่อการใช้สอย ซึ่งทำให้ได้รับความเดือดร้อนเกี่ยวกับสถานที่ในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้พิจารณาความจำเป็นดังกล่าวได้จัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2552 ให้กับโรงเรียนเพื่อใช้ในการก่อสร้างดังกล่าว *

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อใช้ในการเรียนการสอนของโรงเรียน

2.2 เพื่อสนับสนุนด้านการจัดกิจกรรมของโรงเรียน

3. คุณสมบัติผู้เสนอราคา

ให้นำรายละเอียดจากเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ข้อ 2 “คุณสมบัติของผู้เสนอราคา” เช่น

3.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

3.2 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้วหรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

3.3 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

3.4 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาไม่มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

3.5 ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล และมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในวงเงินไม่น้อยกว่า 1,5000,000 บาท และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่โรงเรียนเชื่อถือ

4. แบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ

4.1 อาคารเรียนแบบ สปช. 105/29 ปรับปรุง ( 2 ชั้น 4 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง ) บันได 2 ข้าง ‹ ร่างขอบข่ายงาน (TOR) อาคารเรียนแบบสปช.105/29 (ปรับปรุง 2 ชั้น 8 ห้องเรียน) ร่างขอบเขตของงาน (TOR)สร้างอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ปรับปรุงอาคารเรียน 2 ชั้น 10 ห้องเรียน โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน ›

อาทิตย์, 9 พฤศจิกายน 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: