Home > ข่าวการศึกษา > สพม.๒๙ เลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาใน อ.ก.ค.ศ. แทนตำแหน่งที่ว่าง

สพม.๒๙ เลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาใน อ.ก.ค.ศ. แทนตำแหน่งที่ว่าง

November 11, 2014

672292.jpg

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๙ ได้ประกาศให้มีการเลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาใน อ. ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ นั้น คณะกรรมการการเลือกตั้งได้นับคะแนนเลือกตั้ง เสร็จสิ้นเมื่อเวลา ๑๕.๓๐ น.จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ดังนี้ ๑.จำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจำนวน ๑๙๘ คน ๒.จำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่มาแสดงการขอรับบัตรเลือกตั้ง จำนวน ๑๙๖ คน ๓.จำนวนบัตรดี ๑๙๔ บัตร ๔.จำนวนบัตรเสีย ๒ บัตร ๕.ผู้มีสิทธิ์เข้ารับเลือกตั้งได้คะแนน ดังนี้ หมายเลข ๑ ว่าที่ร้อยตรีกมล สาดศรี ผู้อำยวยการโรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร ได้คะแนน ๗๓ คะแนน หมายเลข ๒ นายเกษมสันต์ มณีภาค ผู้อำนวยการโรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยาได้คะแนน ๑๒๑ คะแนน ผลการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความโปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม ภายใต้การกำกับดูแลของ ดร.ประวิทย์ หลักบุญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙….บุษบง พุฒพรหม ปชส.สพม.๒๙/ภาพ-ข่าว https://www.facebook.com/profile.php?id=100000529235435

10 พฤศจิกายน 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

%d bloggers like this: