Home > ข่าวการศึกษา > พัทลุง เขต ๒ ประชุมนิเทศแบบพบกลุ่มเพื่อยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ “สวัสดีคุณครู”

พัทลุง เขต ๒ ประชุมนิเทศแบบพบกลุ่มเพื่อยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ “สวัสดีคุณครู”

November 12, 2014

672673.jpg

พัทลุง เขต 2 ประชุมนิเทศแบบพบกลุ่มเพื่อยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ “สวัสดีคุณครู”

วันนี้ (11 พ.ย.57) เวลา 09.00 น. ดร.อนงค์ เชาวนะกิจ ผอ.สพป.พัทลุง เขต 2 จัดประชุมข้าราชการครู “การนิเทศแบบพบกลุ่มเพื่อยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ ปี 2557” ณ ห้องประชุมสังข์หยด สพป.พัทลุง เขต 2 ซึ่งผู้มาประชุมวันนี้ประกอบด้วยครูโรงเรียนบ้านต้นประดู่ 22 คน โรงเรียนบ้านแม่ขรี 37 คนและโรงเรียนอนุบาลป่าบอน 34 คน รวม 93 คน สำหรับในภาคบ่ายประกอบด้วยครูโรงเรียนอนุบาลบางแก้ว โรงเรียนอนุบาลปากพะยูน โรงเรียนอนุบาลกงหรา โรงเรียนวัดตะโหมด โรงเรียนอนุบาลเขาชัยสนและโรงเรียนวัดป่าบอนต่ำ รวม 99 คน โดย สพป.พัทลุง เขต 2 ใช้กิจกรรมเสวนาบนเวที “สวัสดีคุณครู” เชิญวิทยากรประกอบด้วยคุณครูที่ประสบความสำเร็จในการจัดการเรียนการสอนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET ปี 2556 คะแนนสูงสุดมาถ่ายทอดประสบการณ์ How to แนะนำเทคนิควิธีการสอนแก่เพื่อนครูในกลุ่ม ซึ่งประกอบด้วย

1. นายอยู่บาย ชูตระกูลวงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนเนียง สพป.สงขลา เขต 2 เรื่องการบริหารจัดการโรงเรียนทั้งระบบโดยใช้หลักบูรณาการโรงเรียนและชุมชนมีส่วนร่วม “ทำน้อยได้มาก” ซึ่งโรงเรียนจัดให้มีการประชุมสร้างความเข้าใจทุกวันอังคาร

2. นางสาวฉลอง มานะแก้ว ครูสอนภาษาไทย โรงเรียนบ้านลานช้าง สพป.พัทลุง เขต 2

3. นางสาวขอดีหย๊ะ หมัดหมัน ครูสอนคณิตศาสตร์ โรงเรียนบ้านบางมวง สพป.พัทลุง เขต 2

4. นางเพชรรัตน์ เอียดสุย ครูสอนภาษาอังกฤษ โรงเรียนบ้านท่าลาด สพป.พัทลุง เขต 2

ประเด็นท้ายสุด ดร.อนงค์ เชาวนะกิจ ได้ให้ข้อคิดสะกิดใจคุณครูที่มาประชุม

1. ให้ช่วยกันพัฒนาจัดการเรียนการสอน มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ โดยเฉพาะแต่ละโรงเรียน

มีครูชำนาญการพิเศษหลายคนที่จะช่วยกัน หากมีปัญหาให้แจ้งเขตพื้นที่

2. ตัวชี้วัด O-NET วัดเป็นรายช่วงชั้น

3. ฝึกให้นักเรียนทำข้อสอบ Pre O-NET ให้มาก ๆ ทั้งแบบทดสอบ กระดาษคำตอบ นักเรียนจะได้มีความคุ้นชินกับข้อทดสอบ

4. ให้ทุกคนมีวิธีการที่ไม่หลงทาง สามารถเติมเต็มให้กับนักเรียนได้ เชื่อมั่นว่าครู นักเรียนและโรงเรียนทำได้

สำหรับรุ่นต่อไปจัดวันที่ 13,14,27 และ 29 พ.ย.2557 ประกอบด้วยครูจากอำเภอกงหรา อ.เขาชัยสน อ.ตะโหมด อ.บางแก้ว อ.ปากพะยูนและ อ.ป่าบอน พจนาถ ช่วยเนื่อง ภาพ/ข่าว

11 พฤศจิกายน 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: