Home > ข่าวการศึกษา > รวมข่าวการศึกษาสพป. วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

รวมข่าวการศึกษาสพป. วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

November 14, 2014

ผอ.สพม.๒๙ ร่วมเสวนาระดมสมองปฏิรูปการศึกษา”เด็กอุบลยุคใหม่ ควรเป็นอย่างไร”

673487.jpg

ดร.ประวิทย์ หลักบุญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ (อุบลราชธานี-อำนาจเจริญ) ร่วมระดมสมองเื่อเป็นข้อเสนอในการปฏิรูปการศึกษา “เด็กอุบลยุคใหม่ ควรเป็นอย่างไร” โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ (ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑) ได้แต่งตั้งคณะทำงานศุนย์สารสนเทศเพื่อการสนับสนุนและขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา รวมทั้งการขับเคลื่อนสร้างพลังความร่วมมือ ในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของจังหวัดอุบลราชธานีให้สูงขึ้น โดยการบริหารการจัดการศึกษา และมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพัฒนาการศึกษา ร่วมมือร่วมใจในการขับเคลื่อนคุณภาพเด็กแะเยาวชนของจังหวัดอุบลราชธานี ให้มีความสามารถและมีทักษะการเรียนรู้ที่จำเป็น ในศตวรรษที่ ๒๑ มีผู้เข้าร่วมเสวนาทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน จำนวน ๑๒๒ คน และได้รับเกียรติจาก ท่านสุระพันธ์ ดิสสะมาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ให้เกียรติ์เป็นประธานเปิดการเสวนา พร้อมกันนี้ก็ได้รับเกียรติจาก ท่านระลึก ธานี อดีตผู้อำนวยการสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้นำเสวนา เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมราชธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี….บุษบง พุฒพรหม ปชส.สพม.๒๙/ภาพ-ข่าว https://www.facebook.com/profile.php?id=100000529235435&fref=photo

สพฐ. ร่วมกับ สพม.1 จัดทำโครงการ “รินน้ำใจช่วยโรงเรียนประสบภัยจากเหตุการณ์ แผ่นดินไหว น้ำท่วม ภัยหนาว”

673364.jpg

ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(เลขาธิการ กพฐ.)เป็นประธานปล่อยคาราวานโครงการ “รินน้ำใจช่วยโรงเรียนประสบภัยจากเหตุการณ์ แผ่นดินไหว น้ำท่วม ภัยหนาว” ซึ่งจัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1(สพม.1) เพื่อช่วยเหลือโรงเรียนสังกัดสพฐ.ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดเชียงรายที่ประสบภัยจากเหตุการณ์ แผ่นดินไหว น้ำท่วม และภัยหนาว ได้รับความเสียหายเป็นวงกว้าง โดยเฉพาะในเขตอำเภอพาน อำเภอแม่ลาว และอำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย เป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36(สพม.36) 5 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม โรงเรียนพานพิทยาคม โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล โรงเรียนแม่มอญวิทยา และโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 (สพป.เชียงราย2) จำนวน 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนโป่งแพร่วิทยา โรงเรียนธารทองวิทยา โรงเรียนบ้านดอยช้าง และโรงเรียนบ้านห้วยส้านพลับพลา โดยอาคารเรียนได้รับความเสียหายจากการยุบตัวและพังทลาย นอกจากนี้ยังมีโรงเรียนในพื้นที่อีกกว่า 30 โรงเรียนที่ได้รับความเสียหายเล็กน้อยถึงปานกลาง โดย สพม.1 ได้รับการสนับสนุนการบริจาคทุนทรัพย์จากทุกโรงเรียนในสังกัด จำนวน 67 โรงเรียน และผู้มีจิตศรัทธาเพื่อนำไปฟื้นฟูคุณภาพการศึกษา ดังนี้ นายอภิศักดิ์ เทพผดุงพร ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา มอบเงินบริจาค จำนวน 200,000 บาทกลุ่มโรงเรียน กลุ่มที่ 1 มอบเงินบริจาค จำนวน 200,000 บาท กลุ่มโรงเรียน กลุ่มที่ 2 มอบเงินบริจาค จำนวน 325,000 บาท กลุ่มโรงเรียน กลุ่มที่ 3 มอบเงินบริจาค จำนวน 104,200 บาท กลุ่มโรงเรียน กลุ่มที่ 4 มอบเงินบริจาค จำนวน 150,000 บาท กลุ่มโรงเรียน กลุ่มที่ 5 มอบเงินบริจาค จำนวน 100,000 บาท กลุ่มโรงเรียน กลุ่มที่ 6 มอบเงินบริจาค จำนวน 100,000 บาท รวมเป็นเงินที่ได้รับบริจาคทั้งสิ้น 1,179,200 บาท(หนึ่งล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน) พร้อมสิ่งของบริจาค วัสดุอุปกรณ์การศึกษาช่วยเหลือส่วนหนึ่ง

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ “อาเซียน สนุกคิด”โดยใช้รถโมบาย สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาป

ชื่อวิจัย การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ “อาเซียน สนุกคิด”โดยใช้รถโมบาย

สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2

ชื่อผู้ศึกษา นางสาวสุพรรณิการ์ สุทธหลวง

ปีที่ศึกษา 2556-2557 บทคัดย่อ ในการดำเนินการวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบทักษะและความรู้เกี่ยว

ฅกับอาเซียนของนักเรียนก่อนและหลังเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ “อาเซียน สนุกคิด”โดยใช้รถโมบายสำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 และเพื่อศึกษา

ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้ “อาเซียน สนุกคิด”โดยใช้รถโมบายสำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 โดยผู้วิจัยได้ดำเนินการวิจัยตามขั้นตอน ดังนี้ ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในเรื่องนี้ ได้แก่ นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ “อาเซียน สนุกคิด”โดยใช้รถโมบายสำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 มีจำนวนทั้งหมด 4,059 คน จำนวน 151 โรงเรียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้

ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ “อาเซียน สนุกคิด”โดยใช้รถโมบายสำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 จำนวน 114 คน จำนวน 8 โรงเรียน โดยการสุ่มอย่างง่าย (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

คู่มือการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ “อาเซียน สนุกคิด”โดยใช้รถโมบายสำหรับโรงเรียน ขนาดเล็ก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 และ แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน

ที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้ “อาเซียน สนุกคิด” โดยใช้รถโมบายสำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ใช้แบบทดสอบความรู้อาเซียน จำนวน 30 ข้อ

และใช้สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ คะแนนเฉลี่ย และสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน

ผลการศึกษาพบว่า

1. นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ “อาเซียน สนุกคิด”โดยใช้รถโมบายสำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 มีทักษะและความรู้เกี่ยวกับอาเซียนหลังเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ “อาเซียน สนุกคิด”โดยใช้รถโมบายสำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 สูงกว่าก่อนเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ “อาเซียน สนุกคิด”โดยใช้รถโมบายสำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2

2. นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ “อาเซียน สนุกคิด”โดยใช้รถโมบายสำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 มีระดับความพึงพอใจ อยู่ในระดับมากที่สุด ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) อาคารเรียนแบบ ๓๒๔ล./๕๕-ก โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ›

13 พฤศจิกายน 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: