Home > ข่าวการศึกษา > รวมข่าว สพป. เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

รวมข่าว สพป. เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

November 15, 2014

มูลนิธิส่งเสริมการศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557

674261.jpg

นายจิระวิทย์ ศูภนันทกานต์ ประธานกรรมการมูลนิธิส่งเสริมการศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานมูลนิธิส่งเสริมการศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ ณ ห้องศูนย์สมองดี สพป.นครสวรรค์ เขต 1 (13 พ.ย.57) มูลนิธิส่งเสริมการศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ ก่อตั้งขึ้นเพื่อจัดหาทุนให้กับนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดนครสวรรค์ ที่เรียนดีแต่ยากจน สำหรับการประชุมครั้งนี้เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของมูลนิธิฯ และกำหนดวัน เวลา ในการมอบทุนการศึกษาประจำปี ให้แก่นักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้กับนักเรียนทั้ง 3 เขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้ช่วยกันหาทุนจากผู้ใจบุญร่วมกันบริจาคได้เงินรวม 192,670 บาท รวมกับดอกผลของเงินมูลนิธิอีกส่วนหนึ่ง โดยจะมีการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนในวันที่ 24 ธันวาคม 2557 เวลา 09.30 น. ณ สพป.นครสวรรค์ เขต 1 เวลา 13.30 น. ณ สพป.นครสวรรค์ เขต 2 และวันที่ 25 ธันวาคม 2557 เวลา 10.00 น. ณ สพป.นครสวรรค์ เขต 3 ซึ่งทุนการศึกษาแบ่งเป็น ช่วงชั้นที่ 1 ให้ทุนคนละ 1,000 บาท/ปี จำนวน 21 ทุน ช่วงชั้นที่ 2 ทุนละ 1,200 บาท/ปี จำนวน 17 ทุน ช่วงชั้นที่ 3 ทุนละ 1,500 บาท/ปี จำนวน 15 ทุน รวมทั้งหมด 53 ทุน ซึ่งได้เท่ากันทั้ง 3 เขตพื้นที่ และสำหรับผู้มีจิตศรัทธาสนใจร่วมบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือเป็นทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ สามารถบริจาคได้ที่ สพป.นครสวรรค์ เขต 1 ในวันและเวลาราชการ ///พรพิมล จันทร์ศรี ภาพ/ข่าว

ค่ายนิทานสร้างสรรค์คุณธรรม

674194.JPG

สถาบันนโยบายศึกษา ร่วมกับโรงเรียนในบุรีรัมย์ จัดค่ายนิทานสร้างสรรค์คุณธรรม จากการอ่านสู่การแสดงละคร เพื่อถ่ายทอดความรู้และขยายผลในโรงเรียน เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ที่หอประชุมโรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ) นางสโรชินี โอชโร รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายนิทานสร้างสรรค์คุณธรรม ซึ่งสถาบันนโยบายศึกษา โดยความสนับสนุนของมูลนิธิคอนราดอาเดนาวร์ ร่วมกับโรงเรียนในสังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เขต ๒ และ เขต ๓ จำนวน ๑๗ โรงเรียน จัดขึ้น แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ เพื่อมุ่งปลูกฝังคุณธรรมแก่เด็ก เป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากที่ได้จัดโครงการ “การสอนคุณธรรมในนักเรียนประถมศึกษาเสริมสร้างการศึกษาเพื่อความเป็นพลเมือง” มาตั้งปี ๒๕๕๕ เพื่อปลูกฝังคุณธรรมโดยเฉพาะในด้านความเป็นประชาธิปไตยแก่เยาวชน และในช่วงต้นปี ๒๕๕๗ ได้จัดอบรมสัมมนาครูผู้สอนจากโรงเรียนในโครงการ เพื่อออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้พร้อมกับมอบหนังสือนิทานให้โรงเรียนนำไปจัดกิจกรรมการเรียนรู้คุณธรรมจากนิทาน และคัดเลือกนักเรียนจากทั้ง ๑๗ โรงเรียนมาเข้าค่ายนิทานสร้างสรรค์คุณธรรมในครั้งนี้ รวม ๖๐ คน เพื่อนำเสนอผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในภาคเรียนที่ผ่านมา และให้ครู นักเรียน ได้รับประสบการณ์เกี่ยวกับการสรุปองค์ความรู้จากการอ่านในรูปแบบการแสดงละครถ่ายทอดเนื้อหาแง่คิดคุณธรรม รวมทั้งสามารถนำไปถ่ายทอดขยายผลในแต่ละโรงเรียนต่อไปศากุน ศิริพานิช .. รายงาน

นายอำเภอโนนาแก้วปลูกฝังค่านิยมหลัก 12 ประการสู่นักเรียนโรงเรียนโพนพิทยาคม สพม.เขต 23

674020.JPG

*เมื่อเร็วๆ นี้ . นายราเชน ตันประพัฒน์ นายอำเภอโนนาแก้ว ได้นำคณะเจ้าหน้าที่ ในสำนักงานอำเภอโนพนาแก้ว ออกหน่วยเคลื่อนที่ ตามโครงการขับเคลื่อนและส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และการธำรงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติในโรงเรียน ประจำปี 2557 ณ หอประชุมโรงเรียนโพนพิทยาคม โดยนายปีใหม่ ประจักษ์วงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนพิทยาคม คณะครูนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน ร่วมให้การต้อนรับ นายอำเภอโพนนาแก้วได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของโครงการนี้เพื่อให้ปวงชนชาวไทยได้ตระหนัก ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระองค์ท่านได้เสียสละความสุขส่วนพระองค์ตรากตรำทำงานหนัก เพื่อให้พสกนิกร ปวงชนชาวไทยอยู่ดีมีความสุขและให้น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการดำรวงชีวิตเน้นย้ำการปลูกฝังการสร้างค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ การรณรงค์ปลูกฝังค่านิยมที่ดีงามให้กับเยาวชนของชาติ แลพร้อมกันนี้นายอำเภอโพนนาแก้ว ได้มอบรถจักรยานให้กับนักเรียนที่ยากจนมีผลการเรียนดีเด่น จำนวน 2 คัน พร้อมด้วยผ้าห่มกันหนาวให้โรงเรียนให้กับนักเรียน และได้จัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่คณะครู นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนซึ่งมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ นายปีใหม่ ประจักษ์วงศ์ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนโพนพิทยาคม ขอขอบคุณท่าน นายอำเภอและคณะ มา ณ โอกาสนี้ด้วย

นายยุทธณา อาจหาญ ครูโรงเรียนโพนพิทยาคม เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพม.เขต 23 ภาพ/ข่าว

14 พฤศจิกายน 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: